Hotărârea nr. 532/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E+M si GARAJ, str. Varful cu Dor nr. 63, teren in suprafata de 500,03 mp, proprietate Matanie Adam Viorel

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E+M şi GARAJ,

str. Vârful cu Dor nr. 63, teren în suprafaţă de 500,03 mp,

proprietate Matanie Adam Viorel

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E+M şi GARAJ, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, str. Vârful cu Dor nr. 63, teren în suprafaţă de 500,03 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12057/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 37022 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 60950/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Matanie Adam Viorel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1326/2006 autentificat de notar public Olga Niculescu.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MATANIE ADAM VIOREL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.532/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 120128 / 16.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Matanie Adam Viorel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E+M şi GARAJ, str. Vârful cu Dor nr. 63, teren în suprafaţă de 500,03 mp, proprietate Matanie Adam Viorel.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12057/2, este proprietate Matanie Adam Viorel conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1326/2006 autentificat de notar public Olga Niculescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500.03 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Vârful cu Dor cu o deschidere de 10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+2E+M cu destinaţia de locuinţă – 4 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare în garajul propus.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 18 m de la stradă pentru locuinţă, retragere de 1 m pentru garaj.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E+M.

P.O.T. propus = 47 %                         C.U.T. propus = 1,45

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2603/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Viza Birou Cadastru

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                

- Aviz Mediu nr. 6327 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/1835/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E+M şi GARAJ, str. Vârful cu Dor nr. 63, teren în suprafaţă de 500,03 mp, proprietate Matanie Adam Viorel.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

PLAN


U R B A N I S T I C


ZONAL


LOCUINȚA P+2E+MANSARDA SI GARAJ

STRADA VÂRFUL CU DOR NR. 63A, CONSTANTA




LEGENDA


47%

4.4?


□MITA ZONEI STUDIATE

□MITA TERENULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CAI DE COMUNICAȚIE

TEREN AFERENT CONSTRUCȚIILOR

SPATII PLANTATE

LOCUINȚE

CONSTRUCȚII ANEXE

SPATII COMERGALE/SERVICII DE INTERES LOCAL

CONSTRUCȚII PROPUSE

1.    LOCUINȚA P+2E+M

2.    GARAJ 4 LOCURI

ACCESE PRINCIPALE

AUNIAMENT PROPUS

REGIM DE | PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI ÎNĂLȚIME ! COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI

BIROU DE ARHITECTURA - ARH. CAMELIA RUSU

PROIECT: PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚA

P+2E+M - STR. VÂRFUL CU DOR NR. 63

LOCALITATEA: CONSTANTA

BENEFICIAR: MATANIE ADAM VIOREL

Pr.nr.

^2007

Data:

08.2007

DENUMIREA PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE

(    / /u-

Scara:

1/500

Planșa nr.

ÎNTOCMIT : ARH. CAMELIA RUSU    DJ^