Hotărârea nr. 530/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+2E+M - CABINET AVOCATURA si LOCUINTA, str. Zorelelor nr. 9, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Voicu Vestina – Cabinet de Avocat

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+2E+M - CABINET AVOCATURĂ şi LOCUINŢĂ,

str. Zorelelor nr. 9, teren în suprafaţă de 150 mp,

proprietate Voicu Vestina – Cabinet de Avocat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+2E+M - CABINET AVOCATURĂ şi LOCUINŢĂ, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Zorelelor nr. 9, teren în suprafaţă de 150 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 11766, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100276 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 72424/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Voicu Vestina – Cabinet de Avocat conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3108/2006 autentificat de notar public  Victoria Badea.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. VOICU VESTINA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.530/ 26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 114795 / 31.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Voicu Vestina privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+2E+M - CABINET AVOCATURĂ şi LOCUINŢĂ, str. Zorelelor nr. 9, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Voicu Vestina – Cabinet de Avocat.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 11766, este proprietate Voicu Vestina – Cabinet de Avocat conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3108/2006 autentificat de notar public  Victoria Badea.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 150 mp, se află în municipiul Constanţa, Faleză Nord. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Zorelelor cu o deschidere de 6,05 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime Sp+P+2E+M cu destinaţia de cabinet avocatură şi locuinţă. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = Sp+P+2E+M.

P.O.T. existent = 55,60 %                   C.U.T. existent = 0,56

P.O.T. propus = 60 %                         C.U.T. propus = 2,35

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 414/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Volumetrie

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30637/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 7337/2007

- Aviz Mediu nr. 3862 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1754/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+2E+M - CABINET AVOCATURĂ şi LOCUINŢĂ, str. Zorelelor nr. 9, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Voicu Vestina – Cabinet de Avocat.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

P.U.Z. CONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+2E+M, SEDIU CABINET DE AVOCATURA SI LOCUINȚA - STR. ZORELELOR NR. 9, CONSTANTA


A

/

4 '

T~

6

$

)

$

*

1

JiLLEGENDA
LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI AFERENT

CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CAI DE COMUNICAȚIE

TEREN AFERENT CONSTRUCȚIILOR

SPATII PLANTATE

LOCUINȚE

CONSTRUCȚII ANEXE

SPATII COMEROALE/SERViai DE INTERES LOCAL

CONSTRUCȚIE PROPUSA

CAB. AVOCATURA SI LOCUINȚA Sp+P+2E+M

ACCESE PRINCIPALE

ALINIAMENT PROPUS

LOCURI DE PARCARE PROPUSE


REGIM DE PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI ÎNĂLȚIME COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI


BIROU DE ARHITECTURA - ARH. CAMELIA RUSU


PROIECT: IMOBIL Sp+P+2E+M - SEDIU CABINET AVOCAT SI LOCUINȚA

LOCALITATEA: CONSTANTA, Str. ZCRELELOR NR'9 BENEFICIAR: VOICU VESTINA - CABINET AVOCAT


DENUMIREA PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE


ÎNTOCMIT : ARH. CAMELIA RUSU


Pr.nr.

24/ 2007


Data: 06. 2007