Hotărârea nr. 53/2007

Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitilor Bavaleta Damu si Bavaleta Zoita, mostenitorii veteranului de razboi Bavaleta Dinca

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitilor Bavaleta Damu si Bavaleta Zoita, mostenitorii veteranului  de razboi Bavaleta Dinca

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2007

Analizand Expunerea de motive prezentata de d-1 Primar RADU STEFAN MAZARE, Avizul Comisiei nr.2 de Urbanism, Raportul Comisiei nr.5-Juridica, precum si Raportul Serviciului Patrimoniu nr.6612/19.01.2007

Vazand prevederile art.13,alin.1, lit.<a,b,c,> din Legea nr.44/1994,modificata si completata, privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, precum si solicitarea inregistrata sub nr.41029/2002

In temeiul prevederilor art.38 alin 2, lit.”c”,  si  art. 120^7, alin 1, lit. “b”din Legea nr.286/2006pentru modificarea si completarea legii administratiei publice locale nr.215/2001.

                                               HOTARASTE

           Art.l. Se atribuie in proprietate numitilor Bavaleta Damu si Bavaleta Zoita, mostenitorii veteranului  de razboi Bavaleta Dinca, terenul in suprafata de 294,00 mp. situat in orasul Constanta, zona Constanta Sud - Cumpana, careul C2- lotA 5, proprietate privata a municipiului Constanta in baza HCLM nr.427/2006, anexa 26, conform planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Bavaleta Damu si Bavaleta Zoita, mostenitorii veteranului de razboi Bavaleta Dinca se incadreaza in prevederile Legii nr.44/1994, modificata si completata.

Bavaleta Dinca a fost veteran de razboi conform legitimatiei de veteran nr.CT-073365 / 1991, decorat cu Medalia " Barbatie si Credinta" cu spade.

Art.2 Se atribuie doar suprafata de 294,00 mp teren in loc de 500,00 mp datorita deficitului de teren in municipiul Constanta, sens in care punerea in posesie se va efectua numai in baza prezentei hotarari si a declaratiei notariale a titularilor prin care renunta la diferenta de teren sau despagubiri.

 Art. 3 Predarea Primirea terenului se va face prin proces verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Constanta si numitii Bavaleta Damu si Bavaleta Zoita, domiciliati in Constanta,  str. Tabla Butii nr.93 A.

Art.4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare, Directiei Patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, numitilor Bavaleta Damu si Bavaleta Zoita, in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii judetului Constanta, spre stiinta.

       Prezenta hotarare a fost adoptata de  25 consilieri din   27   membri

PRESEDINTELE SEDINTEI

 

CONSTANTA                                                               CONTRASEMNEAZA SECRETAR
 Nr 53/ 30.01.2007                                                                                   MARCELA ENACHE