Hotărârea nr. 529/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+pod circulabil, str. Ion Ratiu nr. 80, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Zamfir Mitica Robert si Birsen

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+pod circulabil,

str. Ion Raţiu nr. 80, teren în suprafaţă de 200 mp,

proprietate Zamfir Mitică Robert şi Birsen

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+pod circulabil, cu asigurarea unui loc de parcare în inicntă, str. Ion Raţiu nr. 80, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Zamfir Mitică Robert şi Birsen, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3838, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 14156 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12981/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Zamfir Mitică Robert şi Birsen conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 936/2004 autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ZAMFIR MITICĂ ROBERT,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.529/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 119192 / 16.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Zamfir Mitică Robert privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+pod circulabil, str. Ion Raţiu nr. 80, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Zamfir Mitică Robert şi Birsen.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3838, este proprietate Zamfir Mitică Robert şi Birsen conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 936/2004 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un spaţiu prestări servicii parter care se menţine, edificat conform AC nr. 2958/2005.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ion Raţiu cu o deschidere de 10,07 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+pod circulabil cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine pentru spaţiul existent, retragere de 6 m de la stradă pentru locuinţa propusă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+pod circulabil.

P.O.T. propus = 55 %                         C.U.T. propus = 1,15

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 726/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2279/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+pod circulabil, str. Ion Raţiu nr. 80, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Zamfir Mitică Robert şi Birsen.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

Plan Urbanistic de Detaliu

LOCUINȚA P + IE + POD CIRCULABIL

STRADA ION RATIU NR. 80, CONSTANTA


LEGENDA


r

1-

1

B A H U

M H A A- CEA
LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI AFERENT

CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CAI DE COMUNICAȚIE

TEREN AFERENT CONSTRUCȚIILOR

SPATII PLANTATE

LOCUINȚE

CONSTRUCȚII ANEXE

SPATII COMERCIALE/SERVICII DE INTERES LOCAL

CONSTRUCȚIE PROPUSA

LOCUINȚA P+1E

ACCESE PRINCIPALE

ALINIAMENT PROPUS

LOC DE PARCARE PROPUS

REGIM DE I PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI ÎNĂLȚIME , COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUIBIROU DE ARHITECTURA - ARH. CAMELIA RUSU

PROIECT: PUD CONSTUIRE LOCUINȚA P+1E LOCALITATEA: CONSTANTA, Str. ION RATIU NR 80 BENEFICIAR: ZAMFIR MITICA si BIRSEN

Pr.nr.

25/ 2007

Data:

06. 2007

DENUMIREA PLANȘEI:

Scara:

1/ 500

Planșa nr.


REGLEMENTARI URBANISTICE


ÎNTOCMIT : ARH. CAMELIA RUSU


4