Hotărârea nr. 528/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+5E, str. Scolii nr. 6, teren in suprafata de 744 mp, proprietate Tasula Nastasia, Lazia Lucian si Liliana, Nicolau Gheorghe si Paula

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+5E,

str. Şcolii nr. 6, teren în suprafaţă de 744 mp,

proprietate Taşula Nastasia, Lazia Lucian şi Liliana, Nicolau Gheorghe şi Paula

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+5E, cu asigurarea a 23 locuri de parcare în incintă, str. Şcolii nr. 6, teren în suprafaţă de 744 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15480, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 46475 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 19029/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Taşula Nastasia, Lazia Lucian şi Liliana, Nicolau Gheorghe şi Paula conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 682/2005 autentificat de notar public Doiniţa Crişan şi sentinţei civile nr. 11066/2006 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 307/212/2006.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, numiţilor TAŞULA NASTASIA, LAZIA LUCIAN şi NICOLAU GHEORGHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 528/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 136829 / 16.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Taşula Nastasia privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+5E, str. Şcolii nr. 6, teren în suprafaţă de 744 mp, proprietate Taşula Nastasia, Lazia Lucian şi Liliana, Nicolau Gheorghe şi Paula.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15480, este proprietate Taşula Nastasia, Lazia Lucian şi Liliana, Nicolau Gheorghe şi Paula conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 682/2005 autentificat de notar public Doiniţa Crişan şi sentinţei civile nr. 11066/2006 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 307/212/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective mici în regim maxim de înălţime P+2-3E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 744 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Şcolii cu o deschidere de 23,62 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+5E cu destinaţia de bloc locuinţe – 22 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 23 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+5E.

P.O.T. propus = 52,75 %                    C.U.T. propus = 3,70

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3107 şi 3967/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Viza Birou Cadastru

- Regulament                          

- Desfăşurări de front stradal

- Plan circuţlaţii

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30716/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 12737/2007

- Aviz Mediu nr. 7259 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1839/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+5E, str. Şcolii nr. 6, teren în suprafaţă de 744 mp, proprietate Taşula Nastasia, Lazia Lucian şi Liliana, Nicolau Gheorghe şi Paula.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 ♦ ■ îmi 11 imiiimi m.|a|lg| !
Circulații auto existente

Circulații pietonale existente

Platforma auto/pietonala propusa

Locuri de parcare propuse la sol

Spatii plantate existente Spatii plantate propuse (jardiniere)

Regimul de aliniere al construcțiilor

Accese pietonale la amplasamentul studiat


Accese auto la amplasamentul studiat j* Secțiune caracteristica

COEFICIENȚI URBANISTICI - AMPLASAMENT STUDIAT

S TEREN

Din acte = 743,89 mp

Din măsurători = 744,00 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

361,55 mp

SD

0,00 mp

2476,60 mp

P.O.T.

0.00%

48,59%

C.U.T.

0,00

2,64


Bilanț teritorial Amplasament

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA mp

Locuințe Colective

392.50 mp

Circulații auto si pietonale

214.00 mp

Spatii de parcare

137.50 mp

TOTAL

744.00 mp