Hotărârea nr. 527/2007

Hotarare privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+6E, str. Prel. Eroilor nr. 2, teren in suprafata de 265 mp, proprietate SC FINANS INTERNATIONAL LEASING SA, aflat in utilizarea SC AL STOM COMPANY SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea PlanuluiUrbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+6E,

str. Prel. Eroilor nr. 2, teren în suprafaţă de 265 mp,

proprietate SC FINANS INTERNATIONAL LEASING SA,

aflat în utilizarea SC AL STOM COMPANY SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+6E, cu asigurarea a 18 locuri de parcare în incintă, str. Prel. Eroilor nr. 2, teren în suprafaţă de 265 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr. 3247/2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20272/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 48090, este proprietate SC FINANS INTERNATIONAL LEASING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1060/2006 autentificat de notar public Apostu Lucian Cătălin, aflat în utilizarea SC AL STOM COMPANY SRL conform contractului de leasing financiar nr. 2891/2006.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC FINANS INTERNATIONAL LEASING SRL, SC AL STOM COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.527/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 105662 / 29.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Papadumitru Alexandru, reprezentant al SC AL STOM COMPANY SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+6E, str. Prel. Eroilor nr. 2, teren în suprafaţă de 265 mp, proprietate SC FINANS INTERNATIONAL LEASING SA, aflat în utilizarea SC AL STOM COMPANY SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20272/1, este proprietate SC FINANS INTERNATIONAL LEASING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1060/2006 autentificat de notar public Apostu Lucian Cătălin, aflat în utilizarea SC AL STOM COMPANY SRL conform contractului de leasing financiar nr. 2891/2006.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim de înălţime P+4-10E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 265 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Prel. Eroilor cu o deschidere de 13,80 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+6E cu destinaţia de bloc locuinţe – 9 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 14 locuri de parcare la subsol şi a 4 locuri de parcare la parterul clădirii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+6E (20,95 m).

P.O.T. propus = 90,56 %                    C.U.T. propus = 5,88

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3522/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Plan circulaţii                       

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 519/41250/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30502 /2007

- ENEL ELECTRICA nr. 3247/2006             - Aviz Sanitar nr.2- 241/2007

- ROMTELECOM nr. 1546/2006                  - Aviz Mediu nr. 4546 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 77/2007              - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1717/2007

- CONGAZ nr. 14632/2006                            - Aviz Stat Major nr. D/ 1740/2007

- RADET nr. 3264 /2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+6E, str. Prel. Eroilor nr. 2, teren în suprafaţă de 265 mp, proprietate SC FINANS INTERNATIONAL LEASING SA, aflat în utilizarea SC AL STOM COMPANY SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


Printed by Caldera Graphics V6.0SEGENDA


Terer iber de construcții


COEFICIENȚI URBANISTICI - AMPLASAMENT STUDIATLimita zonei studiote Amp osament studiat Construcții propuse 3ampa oces outo subso Locuințe colective Locuințe individuale


Servicii, alimentație pubTca, soati' comercialeConstrucții onexe Circulații auto existente


Circulații pietona e existente C’rculatiî auto propuse Circu ct'i pietonole propuse


Spatii

p ontote

Spatii

plantate

Spatii

plantate


Corsrruct'* destinație speciala ityApN)


pyZZz Cons;nLict" propuse conform . PUD-jH aprobate


|| «T

A/vvl Regimul de aliniere al


constr Accese pie


orr.pl a samiț Accese cu


ctulor

tonale la

ntul studiat o Ic amplas


S TEREN


SC


Din acte = 265,00 mp Din măsurători = 265,00 mp

EXISTENT

0,00 mp


PROPUS


240,00 mp


SD


POT.


0,00 mp


0,00%


1798,60 mp


studiatC.U.T.


0,00


90.56%

5,88


Verificator /Expert

ARHis 11_Cerinto

Referat/Expertiza

Oato

1    -y.k .S-C,M. U

Str. Mirceo cel Batran Nr.172 81.MD 14. Parter, Constonta Telefon/^ax - 0^41 69 05 42

Denumire proiect:

IMOBIL APARTAMANTE S+P+6E

Beneficiar

S.C.AL STOM COMPANY S.R.L
Adresa


STR. PRELUNGIREA EROILOR. NR.2, CONSTANTA


T.go:

p.uZ


Jul


^7-


ȚZȘ


cernea si ocyj, S;rS Z    a3hi$ <CM., Corslonta