Hotărârea nr. 526/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 220/2002 privind modificarea HCLM nr. 493/2001 pentru aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT, zona Piata Tomis III

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 220/2002

privind modificarea HCLM nr. 493/2001

pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT,

zona Piaţa Tomis III

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 2 al HCLM nr. 220/2002 privind modificarea HCLM nr. 493/2001 pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT, zona Piaţa Tomis III, teren în suprafaţă de 482,23 mp, în sensul supraetajării imobilului până la P+3E, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul se află în administrarea RAEDPP conform HCLM nr. 220/2002, pus la dispoziţia SC LENADEM SRL conform contractului de asociere nr. 372/2001 şi actului adiţional nr. 2344/17.06.2005.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 220/2002 rămân neschimbate.

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, RAEDPP, SC LENADEM SRL, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.526/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 145956 / 15.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC LENADEM SRL pentru modificarea HCLM nr. 220/2002 privind modificarea HCLM nr. 493/2001 pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT, zona Piaţa Tomis III, teren în suprafaţă de 482,23 mp, administrat de RAEDPP, pus la dispoziţia SC LENADEM SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul se află în administrarea RAEDPP, pus la dispoziţia SC LENADEM SRL conform contractului de asociere nr. 372/2001.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un spaţiu comercial parter edificat conform AC nr. 443/2001.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 482,23 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Piaţa Tomis III.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajare cu 3 nivele a spaţiului comercial parter existent pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+3E cu destinaţia de spaţii comerciale.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3E.

P.O.T. existent = 100 %                      C.U.T. existent = 1,00

P.O.T. propus = 100 %                       C.U.T. propus = 4,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4577/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10758 /2006

- Aviz Sanitar nr.2- 14469/2006

- Aviz Mediu nr. 9091 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1548/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 220/2002 privind modificarea HCLM nr. 493/2001 pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE SPAŢIU COMERCIAL EXISTENT, zona Piaţa Tomis III, teren în suprafaţă de 482,23 mp, administrat de RAEDPP, pus la dispoziţia SC LENADEM SRL, în sensul supraetajării imobilului până la P+3E.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT