Hotărârea nr. 525/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, str. Fundatura 1 Mai, teren in suprafata de 300,98 mp, proprietate SC CRIS FISHING SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M,

str. Fundătura 1 Mai, teren în suprafaţă de 300,98 mp,

proprietate SC CRIS FISHING SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M, cu garaj la parter, str. Fundătura 1 Mai, teren în suprafaţă de 300,98 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul ROMTELECOM nr.646/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17537, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 50043 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12731/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC CRIS FISHING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 394/2007 autentificat de notar public Olga Niculescu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CRIS FISHING SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 525/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 121740 / 16.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CRIS FISHING SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M, str. Fundătura 1 Mai, teren în suprafaţă de 300,98 mp, proprietate SC CRIS FISHING SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17537, este proprietate SC CRIS FISHING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 394/2007 autentificat de notar public Olga Niculescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 300,98 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Centrului de Scafandri.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui garaj la parterul clădirii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E+M.

P.O.T. propus = 52,57 %                                C.U.T. propus = 1,74

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3975/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Viza Birou Cadastru

- Faţade

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 222/16865/2007                                       Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1738/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7021899/2007                   - Aviz Mediu nr. 6677 RP/2007

- ROMTELECOM nr.646/2007                                 

- TERMOELECTRICA nr. 2325/2007                     

- RADET nr. 3587/2007                                            

- CONGAZ nr. 7137 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M, str. Fundătura 1 Mai, teren în suprafaţă de 300,98 mp, proprietate SC CRIS FISHING SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


BLOC LT 5B P+10