Hotărârea nr. 524/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 43, teren in suprafata de 58 mp, proprietate Rizu Bogdan si Crina

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER,

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 43, teren în suprafaţă de 58 mp,

proprietate Rizu Bogdan şi Crina

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în inicntă, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 43, teren în suprafaţă de 58 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12234, este proprietate Rizu Bogdan şi Crina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2247/2006 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. RIZU BOGDAN,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR524/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 121743 / 16.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Rizu Bogdan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 43, teren în suprafaţă de 58 mp, proprietate Rizu Bogdan şi Crina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12234, este proprietate Rizu Bogdan şi Crina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2247/2006 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 58 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la  cu o deschidere de 5,74 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de spaţiu comercial. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 50,18 %                                C.U.T. propus = 0,50

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3973/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30620/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 6924/2007

- Aviz Mediu nr. 4561 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1805/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 43, teren în suprafaţă de 58 mp, proprietate Rizu Bogdan şi Crina.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT