Hotărârea nr. 523/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – BIROURI si LOCUINTA, str. Frunzelor nr. 114, teren in suprafata de 67,79 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – BIROURI şi LOCUINŢĂ,

str. Frunzelor nr. 114, teren în suprafaţă de 67,79 mp,

proprietate SC AGRO MICH SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – BIROURI şi LOCUINŢĂ, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Frunzelor nr. 114, teren în suprafaţă de 67,79 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Terenul, identificat cu nr. cadastral 100892, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 105386 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 10676/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC AGRO MICH SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2738/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC AGRO MICH SRL, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.523 /26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 119428 / 16.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC AGRO MICH SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – BIROURI şi LOCUINŢĂ, str. Frunzelor nr. 114, teren în suprafaţă de 67,79 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 100892, este proprietate SC AGRO MICH SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2738/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil - spaţiu comercial - care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 67,79 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Frunzelor cu o deschidere de 7,45 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de parcare pentru 2 autoturisme la parter, birou la etaj şi locuinţă de serviciu la mansardă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. propus = 91 %                         C.U.T. propus = 2,89

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2196/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Reglementări edilitare sc. 1:500                               - Viza Birou Cadastru

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30723/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 8396/2007

- Aviz Mediu nr. 5298 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – BIROURI şi LOCUINŢĂ, str. Frunzelor nr. 114, teren în suprafaţă de 67,79 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


POT EXISTENT - 91.00%

S.C. PLANDESIGN S.R.L. S.C.”ESTETIC DESIGN"S.R.L.

PLAN de SITUATE REGLEMENTARI

PROIECTAT:

C.ARH. LIVIU SCURTULESCU

FAZA

P.U.Z.

DATA:

aug.2007

SCARA :

1:600

1:6000

DESENAT:

ING. SAVIN NARCIS