Hotărârea nr. 522/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Ion Ratiu nr. 130, teren in suprafata de 200 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E,

str. Ion Raţiu nr. 130, teren în suprafaţă de 200 mp,

proprietate SC AGRO MICH SRL

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, cu asigurarea a 4 locuri de parcare la demisol, str. Ion Raţiu nr. 130, teren în suprafaţă de 200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7059, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 19634 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13116/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC AGRO MICH SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 799/2007 autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC AGRO MICH SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.522/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 119412 / 16.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC AGRO MICH SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Ion Raţiu nr. 130, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7059, este proprietate SC AGRO MICH SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 799/2007 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren s-a obţinut AC nr. 1677/2001 pentru un imobil D+P+M din care s-a executat doar fundaţia.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ion Raţiu cu o deschidere de 10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+2-3E cu destinaţia de locuinţe – 4 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare la demisolul clădirii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4,45 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2-3E

P.O.T. propus = 64 %                         C.U.T. propus = 3,10

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificate urbanism nr. 2195 şi 4017/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Reglementări edilitare sc. 1:500                               - Viza Birou Cadastru

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.30725 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 8395/2007

- Aviz Mediu nr. 5296 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1825/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Ion Raţiu nr. 130, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate SC AGRO MICH SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             


OBIECTIV : CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE " D+P+2E " AMPLASAMENT : CONSTANTA . str. ION RATIU nr. 130 .

BENEFICIAR : S.C. AGRO-MICH S R.L.

P2

REGLEMENTARI