Hotărârea nr. 521/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E – BIROURI, LOCUINTE de SERVICIU, str. Pandurului nr. 75 bis, teren in suprafata de 500 mp, proprietate SC BLUE PYRAMID SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E – BIROURI, LOCUINŢE de SERVICIU,

str. Pandurului nr. 75 bis, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate SC BLUE PYRAMID SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E – BIROURI, LOCUINŢE de SERVICIU, cu asigurarea a 10 locuri de parcare în incintă, str. Pandurului nr. 75 bis, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 9801, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 29562 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 11098/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC BLUE PYRAMID SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1925/2006 autentificat de notar public Florin Vişan,

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC BLUE PYRAMID SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.521/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 107159 / 21.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Popa Mihaela, reprezentant al SC BLUE PYRAMID SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E – BIROURI, LOCUINŢE de SERVICIU, str. Pandurului nr. 75 bis, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate SC BLUE PYRAMID SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 9801, este proprietate SC BLUE PYRAMID SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1925/2006 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+1E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii în urma desfiinţării conform AD nr. 224/2006.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Pandurului cu o deschidere de 9,71 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+2E cu destinaţia de parcare la subsol, birouri la parter şi etajul I, 2 apartamente la etalul II. Proiectul propune asigurarea a 10 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+2E.

P.O.T. propus = 38 %             C.U.T. propus = 1,50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1699/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500                                - Studiu însorire

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30646 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 9018/2007

- Aviz Mediu nr. 5548 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1815/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E – BIROURI, LOCUINŢE de SERVICIU, str. Pandurului nr. 75 bis, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate SC BLUE PYRAMID SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


P.U.Z.


PLAN

URBANISTIC ZONAL

SEDIU BIROURI+LOCUINTE DE

SERVICIU S+P+2E - CONSTANȚA

Str. PANDURULUI nr.75bis, CONSTANȚA

2 «REGLEMENTARI URBANISTICE

1 p


LEGENDA:


----LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

LOCUINȚE PE LOT


LOCUINȚE PROPUSElla etaj 2) BIROURI PROPUSE (parter+et.1)

E”Zi construcție propusă CONSTRUCȚII ANEXE CIRCULAȚII CAROSABILE(exist/prob) CIRCULAȚII PIETONALEIexist./prop.) TEREN LIBER

SPAȚIU VERDE(existent/propus) PARCAJE PROPUSE '

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM ACCESE

j N Dl Ci DE OCUPARE A TERENULUI

EXISTENT

PROPUS

POT.

b,oo»/o

38,00%

C.U.T.

• 0,00

1,50


S.C. «CARTEZIAN GROUP S.R.L.

8-OUL TOUS    1OA. Cam. 603. CONSTANTA

T< G24V555005. im. 277

M kMrtOTOnC J11®149T2004 CUI R18908733

311 IWMCT

Arh.Monica TOMA

>17V

SCARA

1 SCO

«OKTAT

Arh.Monica TOMA

DATA

Wa’07

1*31 NAI

T.arh.H. Enache^


b^btciăr---7

BLUE PYRAMID S.R.L.

PR.NR.

&2O0/

DQAMREA

PUZ sediu birouri + locuințe de serviciu S+P+2E

Str. Pandurului rir. 75 bis, Constanta

FAZA

PUZ

TTTLUL PLANȘ8

REWWL

PL NR

2