Hotărârea nr. 520/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA P+1-2E, str. Eroilor nr. 1B, teren in suprafata de 196 mp, proprietate Zaif Tanase

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1-2E,

str. Eroilor nr. 1B, teren în suprafaţă de 196 mp,

proprietate Zaif Tănase

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1-2E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Eroilor nr. 1B, teren în suprafaţă de 196 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 100371, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101385 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 71255/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Zaif Tănase conform certificatului de moştenitor nr. 423/2003 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ZAIF TĂNASE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.520/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 105718 / 21.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Zaif Tănase privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1-2E, str. Eroilor nr. 1B, teren în suprafaţă de 196 mp, proprietate Zaif Tănase.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 100371, este proprietate Zaif Tănase conform certificatului de moştenitor nr. 423/2003 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă P+1E care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 196 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Eroilor cu o deschidere de 10,90 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1-2E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1-2E.

P.O.T. propus = 61 %             C.U.T. propus = 1,66

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1784/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

-          Aviz Mediu nr. 5560 RP/2007

-          Viză Birou Cadastru

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1-2E, str. Eroilor nr. 1B, teren în suprafaţă de 196 mp, proprietate Zaif Tănase.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT