Hotărârea nr. 52/2007

Hotarare privind atribuirea in proprietate a unui teren in suprafata de 500,00 mp. numitului MOSCU DIMA, mostenitorul veteranului de razboi MOSCU COSTEA

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind atribuirea in proprietate a unui teren in suprafata de 500,00 mp. numitului MOSCU DIMA, mostenitorul veteranului de razboi MOSCU COSTEA

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2007.

Analizand Expunerea de motive prezentata de d-1 Primar RADU STEFAN MAZARE, Raportul Comisiei nr.2 de Urbanism, Raportul Comisiei nr.5- Juridica, precum si Referatul Serviciului Patrimoniu nr.6404/19.01.2007

Vazand prevederile art.13, alin.<a,b,c,> din Legea nr.44/1994,modificata si completata, privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi,

In temeiul prevederilor art.38 alin 2, lit.”c”,  si  art. 120^7, alin 1, lit. “b”din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea legii administratiei publice locale nr.215/2001.

HOTARASTE

           Art.l. Se atribuie in proprietate numitului Moscu Dima, mostenitorul veteranului de razboi Moscu Costea, terenul in suprafata de 500,00 mp. situat in municipiul Constanta, zona Constanta Sud - Cumpana, careul B2 – lot33, conform planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Moscu Dima este mostenitorul defunctului Moscu Costea, veteran de razboi conform legitimatiei de veteran nr.466097/13.04.1993 si a fost decorat cu  medalia “Barbatie si Credinta” cu spade cl.III, incadrandu-se in prevederile art.l3,lit."b" din Legea nr.44/1994, modificata si completata.

 

Art.2 –Predarea-Primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Constanta si dl. Moscu Dima.

 

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare, Directiei Patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, numitului MOSCU DIMA, domiciliat in Constanta, Str. Maramures nr.38A, in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de    25   consilieri din   27    membri

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI,                                                        CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                    SECRETAR,

 

                                                                                              MARCELA ENACHE

  C O N S T A N T A   

  Nr . 52/ 30.01.2007


 


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR

 

 

 

REFERAT

Avand in vedere cererea nr.35374/30.05.2000 inregistrata la Primaria municipiului Constanta a veteranului de razboi Moscu D. Costea, domiciliat in municipiul Constanta, str. Maramures nr.38A, prin care a solicitat conform Legii nr. 447 1994, art. 13, atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren.

Prin solicitarea inregistrata sub nr. 32453/03.032004 in cadrul Primariei municipiului Constanta. Moscu Dima revine la solicitarea numitului Moscu Costea, in calitate de mostenitor si persoana indreptatita, conform prevederilor Legii nr.44/1994.

Avand in vedere actele depuse prin care dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de art.13, lit.a,si b din Legea nr.44/1994, pentru atribuirea de teren:

-         copie BI-Moscu Costea,

-         Legitimatie de Veteran de Razboi;

-         Declaratie Notariala ca nu a beneficiat de prevederile legii nr.44/1994 autentificata sub nr. 3311/21.11.2001

-         Adeverinta eliberata de Primaria com. Mihail Kogalniceanu nr.916/21.09.2000;

-         Certificatul nr.M.369/27.03.2000 emis de Ministerul Apararii Nationale prin care se confirma ca fost decorat cu medalia ,,Barbatie si Credinta" cu spade, cl.III

Veteranii de razboi carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru fapte de arme savarsite pe campul de lupta, beneficiaza de urmatoarele drepturi, daca nu le-au primit in conformitate cu Legea nr. 18/1991 sau sub orice alta forma de la data decorarii si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si dovedesc cu acte legale aceste imprejurari de fapt.

a)cei decorati cu Ordinul "Mihai Viteazu" sau Ordinul "Virtutea Aeronautica" cu spade, clasa Cavaler,

- improprietarirea cu un lot de 5 ha. teren agricol, din rezerva creata conform Legii nr. 18/1991 in localitatea de domiciliu sau un loc de casa de 5OOmp. in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza decoratul,

b)cei decorati cu Ordinul "Steaua Romaniei" cu spade si panglica de "Virtute Militara" sau Ordinul "Steaua Romaniei" cu spade, Ordinul "Virtutea Aeronautica" cu spade,Ordinul "Coroana Romaniei"cu spade si panglica de "Virtute Militara"sau Ordinul "Coroana Romaniei" cu spade, Ordinul "Crucea Regina Maria", Medalia "Virtutea Militara de Razboi", Medalia "Virtutea Maritima", Medalia "Virtutea Aeronautica" sau Medalia Aeronautica, Medalia "Serviciul Credincios" cu spade, Medalia "Barbatie si Credinta" cu spade, Crucea "Serviciul Credincios"cu spade, Crucea"Meritul Sanitar" si Medalia "Virtutea Ostaseasca".

- improprietarirea cu 500 mp. pentru loc de casa in nrunicipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza sau daca acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil in extravilan.

Veteranul de razboi Moscu Costea a decedat conform Certificatului de deces seria DR nr.033267 ulterior depunerii solicitarii de atribuire in proprietate a unui teren conform Legii nr.44/1994.

Moscu Dima dovedeste calitatea de persoana indreptatita prin Certificatul de Mostenitor nr. 230/21.10.2002.

Prin Decizia Civila nr.209/CA din 09.10.2006 a Curtii de Apel Constanta, Sectia Comerciala, Maritima si Fluviala, Contencios Administrativ si Fiscal, irevocabila, instanta a respins recursul formulat de Primarul Municipiului Constanta inpotriva Sentintei Civile nr.200/29.03.2006, pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 643/CA/2005.

Conform Deciziei nr.209/2006 a Curtii de Appel , prin Sentinta Civila nr.200/29.03.2006, Tribunalul Constanta admite actiunea formulata de reclamant, dispunand obligarea paratilor de a proceda la improprietarirea reclamantului cu o suprafata de 500 mp teren sau la despagubiri reprezentand contravaloarea terenului la data atribuirii.

Ca urmare, amplasamentul propus pentru atribuire, lotul 33, careu B2 face parte din planul de parcelare al Proiectului Urbanistic de Detaliu, etapa a-V-a si PR.nr.59X-5/1994, fiind insotit de avizele de specialitate.

In temeiul prevederilor art.38, alin 2, lit"f", din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului,

Supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotarare privind atribuirea in proprietate a suprafetei de teren de 500 mp. numitului Moscu Dima, mostenitorul veteranului de razboi Moscu Costea, conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,                          SEF SERV. PATRIMONIU

 

   Drd. Ing. Ramona Daniela  DOSPINESCU                                              Gratiela RUSU

 

 

SERVICIUL JURIDIC,                                                             SERV. PATRIMONIU

 

c.j. Claudia CEALERA                                                                       Gabriela RADU