Hotărârea nr. 519/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE cu 1E+M HALA PRODUCTIE SI SHOW-ROOM MOBILA, str. Varful cu Dor nr. 26, teren in suprafata de 3394,58 mp, proprietate SC DOMUS NUVO SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu 1E+M

HALĂ PRODUCŢIE ŞI SHOW-ROOM MOBILĂ,

str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 3394,58 mp,

proprietate SC DOMUS NUVO SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu 1E+M HALĂ PRODUCŢIE ŞI SHOW-ROOM MOBILĂ, cu asigurarea a 26 locuri de parcare în incintă, str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 3394,58 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6391/5, este proprietate SC DOMUS NUVO SRL conform proceselor verbale de licitaţie nr. 142/2001 şi nr. 475/2001 şi contractului de vânzare – cumpărare nr. 1794/2006 autentificat de notar public Manea Magdalena.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC DOMUS NUVO SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.519/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 100663 / 29.08.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Neculae Neculae, reprezentant al SC DOMUS NUVO SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu 1E+M HALĂ PRODUCŢIE ŞI SHOW-ROOM MOBILĂ, str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 3394,58 mp, proprietate SC DOMUS NUVO SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6391/5, este proprietate SC DOMUS NUVO SRL conform proceselor verbale de licitaţie nr. 142/2001 şi nr. 475/2001 şi contractului de vânzare – cumpărare nr. 1794/2006 autentificat de notar public Manea Magdalena.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona cu caracter predominant industrial conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o hală parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3394,58 mp, se află în municipiul Constanţa, zona sere.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea halei existente parter şi supraetajarea ei cu un nivel şi mansardă pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de fabrică de mobilă şi show-room mobilier. Proiectul propune amenajarea a 26 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 49,35 %                   C.U.T. existent = 0,49

P.O.T. propus = 50,67 %                    C.U.T. propus = 1,24

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 775/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Faţade

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30578/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 4156/2007

- Aviz Mediu nr.  2226/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1689/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu 1E+M HALĂ PRODUCŢIE ŞI SHOW-ROOM MOBILĂ, str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 3394,58 mp, proprietate SC DOMUS NUVO SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT