Hotărârea nr. 518/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE IMOBIL P+1E+M cu P+1E+M – BIROURI SI LOCUINTA, str. Luntrasului nr. 6, teren in suprafata de 330 mp, proprietate SC SUBLICOM SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE IMOBIL P+1E+M cu P+1E+M – BIROURI ŞI LOCUINŢĂ,

str. Luntraşului nr. 6, teren în suprafaţă de 330 mp,

proprietate SC SUBLICOM SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE IMOBIL P+1E+M cu P+1E+M – BIROURI ŞI LOCUINŢĂ, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Luntraşului nr. 6, teren în suprafaţă de 330 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18840, este proprietate SC SUBLICOM SRL conform contractului de partaj voluntar nr. 5416/1997 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. RUSU LUMINIŢA, reprezentant al SC SUBLICOM SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 518/26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 131918 / 15.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Rusu Luminiţa, reprezentant al SC SUBLICOM SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalEXTINDERE IMOBIL P+1E+M cu P+1E+M – BIROURI ŞI LOCUINŢĂ, str. Luntraşului nr. 6, teren în suprafaţă de 330 mp, proprietate SC SUBLICOM SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18840, este proprietate SC SUBLICOM SRL conform contractului de partaj voluntar nr. 5416/1997 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 330 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Luntraşului cu o deschidere de 16,47 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de carmangerie la parter, locuinţă la etaj şi mansardă. Proiectul propune amenajarea a  3 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M

P.O.T. existent = 47,48 %                               C.U.T. existent = 1,20

P.O.T. propus = 59,75 %                                C.U.T. propus = 1,57

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2149/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Desfăşurări de front stradal

- Partiu, simulare tridimensională

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30638/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 8185/2007

- Aviz Mediu nr. 5126 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1818/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal EXTINDERE IMOBIL P+1E+M cu P+1E+M – BIROURI ŞI LOCUINŢĂ, str. Luntraşului nr. 6, teren în suprafaţă de 330 mp, proprietate SC SUBLICOM SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EXTINDERE IMOBIL P+1+fh CU CORP P+1+

STȘ LUNTRAȘULUINR_6

CONSTANT#


-4.


' 3

- -r-rl____«•*. -

— »TT

EXTiNDEPEîfgOPUSÂsCORP P+l+M PARTMM^Tii,

DE'LOtiîtf iA ETAJ SI MANSARDA

.ț—

•»-****    , I

T—


5«t


LIMITA ZONEI STUDIATE--V^"

LÎMiTA TgR.ENDL-®^FEREKr'.A%

,    „----6- —«se L ' *


\TE, ÎN. STARE BUNA


—3


t, ...T^ in i'ncinta.’ | lk/ |/M^PARCAJ4n ÎNCÎN.TA


«v


T, '\ * -*-^.U<5Ț-

.......=Sj

TNA

1023

O.A.R FILIALA DOBROGEA-CONSTANTA

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARH. DOINA POENARU

007/2002

NUME

Semnătură

Scara

1: 500

SEF PROIECT

ARH DOINA POENARU

PROIECTAT :

ARH DOINA POENARU

4 l(A

Data

08,2007

DESENAT

ARH DOINA POENARU


Beneficiar-.    S.C. SUBLICON S.RL.

Titlul proiectului EXTINDERE IMOBIL PtUM CU CORP P+1+M , STR.LUNTRAȘULUI, Localitatea: CONSTANTA    ' NR. 6

Proiect nr.

10/2007

Faza

PU.D,

Titlul planșei PLAN

REGLEMENTARI URBANISTICE

^lansa nr.

«j


^3