Hotărârea nr. 517/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 248/2005 pentru aprobarea documentatiei PUD – CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, ATELIER MECANIC si MAGAZII, zona CET, parcela A 1016/28/1, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Lazar Ioan

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 248/2005 pentru aprobarea documentaţiei

PUD CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, ATELIER MECANIC şi MAGAZII,

zona CET, parcela A 1016/28/1, teren în suprafaţă de 1000 mp,

proprietate Lazăr Ioan

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 248/2005 pentru aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, ATELIER MECANIC şi MAGAZII, zona CET, parcela A 1016/28/1, teren în suprafaţă de 1000 mp, în sensul extinderii imobilului de birouri – corp C1, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. Cadastral 12856, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 37312 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17121/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa,  este proprietate Lazăr Ioan conform sentinţei civile nr. 3166/1996 şi actului adiţional nr. 3827/1996 la autentificat sub nr. 201/1997 la Biroul Notarului Public Carmen Iordan.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 248/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. LAZĂR IOAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.517/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 130100 / 15.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Lazăr Ioan privind modificarea HCLM nr. 248/2005 pentru aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, ATELIER MECANIC şi MAGAZII, zona CET, parcela A 1016/28/1, teren în suprafaţă de 1000 mp, proprietate Lazăr Ioan.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Lazăr Ioan conform sentinţei civile nr. 3166/1996 şi actului adiţional autentificat sub nr. 3827/1996 la Biroul Notarului Public Carmen Iordan.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1000 mp, se află în zona indutrială a municipiului Constanţa, în vecinătatea fabricii de ulei SC Argus SA. Terenul urmăreşte aliniamentul la De 1019 cu o deschidere de 30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea corpului de clădire C1 – sediu firmă parter cu păstrarea funcţiunii. Proiectul propune amenajarea terenului neconstruit ca spaţiu verde. Accesul la lot se face pe De 1019 care comunică cu bd. Aurel Vlaicu.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – magazia se va amplasa cu o retragere de 2,50 m de la limita dinspre stradă a lotului, celelalte construcţii fiind retrase spre latura posterioară a terenului (20 m de la stradă).

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = Parter.

P.O.T. aprobat = 22 %                                    C.U.T. aprobat = 0,22

P.O.T. propus = 26,76 %                                C.U.T. propus = 0,26

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                                        Piese scrise

- Încadrare în zonă sc. 1:5000

- Situaţia existentă sc. 1:500                                                   - Memoriu justificativ

- Tipul de proprietate asupra terenurilor sc.1:500                  - Certificat urbanism nr. 3323/2006

- Reglementări sc.1:500         

- Lucrări edilitare situaţa existentă şi propunere sc. 1:500

- Faţade şi secţiune

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30624/2007

- Aviz Sanitar nr.2-7739/2007

- Aviz Comisia Circulaţie nr. A/1831/2007

- Aviz Mediu nr. 4696 RP/2007

                       

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 248/2005 pentru aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, ATELIER MECANIC şi MAGAZII, zona CET, parcela A 1016/28/1, teren în suprafaţă de 1000 mp, proprietate Lazăr Ioan, în sensul extinderii imobilului de birouri – corp C1.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


Plan urbanistic de

detaliu


P.U.D.- MODIFICARE PUD-CONSTRUIRE SI ATELIER MECANIC SI MAGAZII


LEGENDA :


LIMITA ZONEI STUDIATE


-------LIMITA TEREN

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

CONSTRUCȚII PROPUSE

ACCES PRINCIPAL

ACCES SECUNDAR


SITUAȚIA PROPUSA SUPRAFAȚA TEREN = 1000.00mp( din acte ) SUPRAFAȚA CONSTRUITA EXISTENTA=222.10mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA PROIECTATA =45.50mp SUPRAFAȚA DESFASURATA PROIECTATA=45.50mp SUPRAFAȚA CONSTRUITA TOTALA = 267.60mp SUPRAFAȚA DESFASURATA TOTALA = 267.60mp POT initiah= 22.2%    CUTinitial = 0.22


POT proiectat =26.76% CUT = 0.26


V. FXTÎINDFRF PROIECTATA 1. SEDlU FIRMA


4.    PLATFORMA BETONATA (PARCARE)

5.    SPAȚIU VERDE


TROTUAR CAROSABIL SPAȚIU VERDE


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


BIROU INDIVIDUAL ARH.NARUJA BOCUNESCU nr.019


VERIFICATOR? FXPERT

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

ARH BOCUNESCU N

PROIECTAT

ARH BOCUNESCU N .

DESENAT

SING. R. MORAR

/

1

SCARA:

1/ 500

DATA:09.2007


REF


BENEFICI CONSTAV SOLA 107.


TITLU PRC

MODIFICA SEDIU FIR MAGAZIL


TITLU PI.A

REGLEMI