Hotărârea nr. 516/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN in VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE P+1E, zona Viile Noi, parcela A 1089/2/4, teren in suprafata de 8233 mp, proprietate Vorhioglu Cornelia, Manole Alexandru si Ene Aurica

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE P+1E,

zona Viile Noi, parcela A 1089/2/4, teren în suprafaţă de 8233 mp,

proprietate Vorhioglu Cornelia, Manole Alexandru şi Ene Aurica

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE P+1E, zona Viile Noi, parcela A 1089/2/4, teren în suprafaţă de 8233 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul CONPET nr. 29/2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18532, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101359 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 68946/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Vorhioglu Cornelia, Manole Alexandru şi Ene Aurica conform titlului de proprietate nr. 18403/1993 emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra terenurilor, sentinţei civile nr. 5108/1995 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 4524/1995 şi contractului de donaţie nr. 56137/1995 autentificat de fostul Notariat de Stat.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism şi numiţilor VORHIOGLU CORNELIA, MANOLE ALEXANDRU şi ENE AURICA  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.516/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 61396 / 15.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Vorhioglu Cornelia privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE P+1E, zona Viile Noi, parcela A 1089/2/4, teren în suprafaţă de 8233 mp, proprietate Vorhioglu Cornelia, Manole Alexandru şi Ene Aurica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18532, este proprietate Vorhioglu Cornelia, Manole Alexandru şi Ene Aurica conform titlului de proprietate nr. 18403/1993 emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra terenurilor, sentinţei civile nr. 5108/1995 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 4524/1995 şi contractului de donaţie nr. 56137/1995 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona de extindere a locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 8233 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Viile Noi.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune lotizarea terenului pentru realizarea a 12 loturi cu suprafaţa cuprinsă între 500-800 mp, pentru realizarea de construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţe individuale. Proiectul propune amenajarea a  câte 2 locuri de parcare în incinta fiecărui lot.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la noul aliniament obţinut prin realizarea aleii de acces de 10 m lăţime.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

P.O.T. propus = 35 %                         C.U.T. propus = 0,69

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Memoriu justificativ

- Fotografii                                                                  - Certificat urbanism nr. 1051/2006

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 361/25454/2006                           - Aviz Mediu nr. 6313 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 1858/2006             - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1704/2007

- ROMTELECOM nr. 907/2006                    

- CONPET                                                     

- SC CHIMPEX SA

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE P+1E, zona Viile Noi, parcela A 1089/2/4, teren în suprafaţă de 8233 mp, proprietate Vorhioglu Cornelia, Manole Alexandru şi Ene Aurica.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

cârti. Daniela llie

PROIECTAT

c.arti. Daniela llie

DESENAT

c.arti. Daniela llie


încadrare in zona

LEGENDA