Hotărârea nr. 515/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PATRU LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1E CUPLATE DOUA CATE DOUA, str. Prel. Mesterul Manole lot 15, teren in suprafata de 851,68 mp, proprietate Iacob Ovidiu si Marioara Tinca

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE PATRU LOCUINŢE UNIFAMILIALE P+1E

CUPLATE DOUĂ CÂTE DOUĂ,

str. Prel. Mesterul Manole lot 15, teren în suprafaţă de  851,68 mp,

proprietate Iacob Ovidiu şi Marioara Tinca.

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE PATRU LOCUINŢE UNIFAMILIALE P+1E CUPLATE DOUĂ CÂTE DOUĂ, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, str. Prel. Mesterul Manole lot 15, teren în suprafaţă de  851,68 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16937, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43329 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 14651/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Iacob Ovidiu şi Marioara Tinca conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2641/2005 autentificat de  notar public Dan Pitu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. IACOB OVIDIU,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR515/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 128553 / 10.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Iacob Ovidiu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE PATRU LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1E CUPLATE DOUĂ CÂTE DOUĂ, str. Prel. Mesterul Manole lot 15, teren în suprafaţă de  851,68 mp, proprietate Iacob Ovidiu şi Marioara Tinca.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16937, este proprietate Iacob Ovidiu şi Marioara Tinca conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2641/2005 autentificat de  notar public Dan Pitu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 851,68 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Veterani. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada prel. Meşterul Manole cu o deschidere de 58,11 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea a 4 construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune construirea a 4 garaje în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3,40 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 50,48 %                                C.U.T. propus = 0,93

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3125/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Simulare tridimensională

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 306/32238/2007                                       - Viză Birou Cadastru

- ENEL ELECTRICA nr. 7023215/2007                   - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1851/2007

- ROMTELECOM nr. 1156/2007                               - Aviz Mediu nr. 7426 RP/2007

- CONGAZ nr. 11456 /2007

- PETROTRANS /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE PATRU LOCUINŢE UNIFAMILIALE P+1E CUPLATE DOUĂ CÂTE DOUĂ, str. Prel. Mesterul Manole lot 15, teren în suprafaţă de  851,68 mp, proprietate Iacob Ovidiu şi Marioara Tinca.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

[nicolai miha»l