Hotărârea nr. 514/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 6 IMOBILE S+P+4E - LOCUINTE SOCIALE, str. Celulozei nr. 6, teren in suprafata de 10003,19 mp, domeniu privat al municipiului Constanta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE 6 IMOBILE S+P+4E - LOCUINŢE SOCIALE,

str. Celulozei nr. 6, teren în suprafaţă de 10003,19 mp,

domeniu privat al municipiului Constanţa

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE 6 IMOBILE S+P+4E - LOCUINŢE SOCIALE, str. Celulozei nr. 6, teren în suprafaţă de 10003,19 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa.

Art. 2 – Începând cu data prezentei se revocă HCLM nr. 101/2005 privind aprobare PUD – Construire locuinţe pentru rromi, str. Celulozei nr. 6, teren în suprafaţă de 10003,19 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.514/ 26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 118029 / 10.10.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE 6 IMOBILE S+P+4E - LOCUINŢE SOCIALE, str. Celulozei nr. 6, teren în suprafaţă de 10003,19 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenulaparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 39354/2004.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu are destinaţia de locuinţe sociale conform HCLM nr. 178/2004. 

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei -  zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 10003,19 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palas.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea a 6 construcţii noi cu regim de înălţime S+P+4E cu destinaţia de locuinţe colective. Proiectul propune amenajarea a  84 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 12 m de la strada Celulozei.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+4E.

P.O.T. propus = 4,55 %                                  C.U.T. propus = 0,22

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3931/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Regulament

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE 6 IMOBILE S+P+4E - LOCUINŢE SOCIALE, str. Celulozei nr. 6, teren în suprafaţă de 10003,19 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT