Hotărârea nr. 513/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-7E – LOCUINTE, BIROURI si GARAJE, str. Salciilor nr. 39, teren in suprafata de 1000 mp, proprietate Tapangea Decebal si Maria

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-7E – LOCUINŢE, BIROURI şi GARAJE,

str. Sălciilor nr. 39, teren în suprafaţă de 1000 mp,

proprietate Tapangea Decebal şi Maria

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-7E – LOCUINŢE, BIROURI şi GARAJE, cu asigurarea a 23 locuri de parcare în incintă, str. Sălciilor nr. 39, teren în suprafaţă de 1000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17093, este proprietate Tapangea Decebal şi Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 295/2007 autentificat de notar public Cristina Baturi.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. TAPANGEA DECEBAL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

      NR.513/26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 126465 / 10.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Tapangea Decebal privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-7E – LOCUINŢE, BIROURI şi GARAJE, str. Sălciilor nr. 39, teren în suprafaţă de 1000 mp, proprietate Tapangea Decebal şi Maria.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17093, este proprietate Tapangea Decebal şi Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 295/2007 autentificat de notar public Cristina Baturi.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil în stare avansată de degradare.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1000 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Sălciilor cu o deschidere de 20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime  S+P+6-7E cu destinaţia de imobil locuinţe – 21 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 23  locuri de parcare în incintă : 6 în garaje individuale şi 17 în parcaj.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3,35 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+6-7E

P.O.T. propus = 29,25 %                                C.U.T. propus = 2,80

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2395/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize                                      

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30709/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 11445/2007

- Aviz Mediu nr. 7292 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1828/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-7E – LOCUINŢE, BIROURI şi GARAJE, str. Sălciilor nr. 39, teren în suprafaţă de 1000 mp, proprietate Tapangea Decebal şi Maria.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


IMOBIL S+P+6-7 E, LOCUINȚE, BIROURI SI GARAJE STRADA SĂLCIILOR NR. 39, CONSTANTA

REGLEMENTARI DE URBANISM

LEGENDA

REGLEMENTARI DE URBANISM

s.c. PINTAR s.r7^=

CONSTANTA

J 13 / 2300 / 1992 telefon: 0722.966.918

"T'ttÎMÎSE PROIECT

IMOBIL S+P+6-7 E, LOCUINȚE, BIROURI SI GARAJE, STR. SĂLCIILOR NR.39 CONSTANTA

PR NR.

6/2007

SîNEAClAR

TAPANGEA DECEBAL

irrrocwT

arhitect Petru Pintilescu

NR. TNA : 1048

TtTUA

plansb

PLAN DE SITUAȚIE

REGLEMENTARI DE URBANISM

SCARA

1/500

FAZA

PUZ

PL NR

A

DATA

AUGUST 2007