Hotărârea nr. 512/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+M+5E+etaj tehnic cu PARCARE la PARTER si DEMISOL , bd. Mamaia nr. 224, teren in suprafata de 392 mp, proprietate SC CAMBELA PROD SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+M+5E+etaj tehnic cu

PARCARE la PARTER şi DEMISOL ,

bd. Mamaia nr. 224, teren în suprafaţă de 392 mp,

proprietate SC CAMBELA PROD SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+M+5E+etaj tehnic cu PARCARE la PARTER şi DEMISOL (15 locuri), bd. Mamaia nr. 224, teren în suprafaţă de 392 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19862, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53509 aşa cum rezultă din Încheierea nr.60248/08.02.2007 eliberată de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliară Constanţa, este proprietate SC CAMBELA PROD SRL conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1371/2006 de notar public Grosu George.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CAMBELA PROD SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.512/26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.80635/11.07.2007 

 

            Urmare solicitării adresate de privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+M+5E+etaj tehnic cu PARCARE la PARTER şi DEMISOL , bd. Mamaia nr. 224, teren în suprafaţă de 392 mp, proprietate SC CAMBELA PROD SRL .

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, situat in Constanta, bd. Mamaia nr. 224, identificat cu nr. Cadastral cod 2;19862, înscris în Cartea Funciară cu nr.53509 conform Încheierii nr.60248/08.02.2007 eliberată de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliară Constanţa, d.s. nr. 6024825.10.2006, este proprietate SC CAMBELA PROD SRL conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1317/2006 notar Grosu George;

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL2a, a locuinţelor individuale şi colective mici în regim maxim de înălţime P+2E situate în afara perimetrelor de protecţie conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 392 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Mamaia  cu o deschidere de 13,99 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+M+5-6E . Proiectul propune la demisol parcare( total 10 locuri) cu cinci automate P110 cu doua locuri de parcare/automat ; la parter 5 locuri de parcare ; la mezanin birou administratie şi întreţinere imobil precum şi kinder garden cu circuit inchis ; la etajele I-V sunt prevazute 3 apartamente de 2 camere de 3 tipuri : tip A , tip B şi tip C; la etajul VI este prevăzut spaţiul tehnic, casa liftului, spalătorie, uscătorie.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+M+5E+etaj tehnic.

P.O.T. propus = 90,50 %                    C.U.T. propus = 7,50

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate                                               - Memoriu justificativ

- Încadrare în zonă                                                      - Certificat urbanism nr.614 /2007

- Situaţia existentă sc. 1:500                                      

- Regimul de proprietate sc.1:500                              Avize

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.30596 /2007

- Studiu însorire                                                           - Aviz Sanitar nr.2-5523 /2007

- Desfăşurări de front stradal                                      - Aviz Mediu nr.  2501/2007

- Faţade                                                                       - Aviz Comisia de Circulatie nr. A 1758/ /2007

                                                           

PROPUNERI SERVICIU :

            Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+M+5E+etaj tehnic cu PARCARE la PARTER şi DEMISOL , bd. Mamaia nr. 224, teren în suprafaţă de 392 mp, proprietate SC CAMBELA PROD SRL .

                

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT