Hotărârea nr. 511/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal TRANSFORMARE MANSARDA in ETAJ si MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA, str. prel. 8 Martie nr. 37, teren in suprafata de 124 mp, proprietate Negoita Stela, Negoita Any Carmen si Nastu Mariana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

TRANSFORMARE MANSARDĂ în ETAJ şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ, str. prel. 8 Martie nr. 37, teren în suprafaţă de 124 mp,

proprietate Negoiţă Stela, Negoiţă Any Carmen şi Nastu Mariana.

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalTRANSFORMARE MANSARDĂ în ETAJ şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ, str. prel. 8 Martie nr. 37, teren în suprafaţă de 124 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17864, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 111797 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 40784/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Negoiţă Stela, Negoiţă Any Carmen şi Nastu Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3001/1963, certificatului de moştenitor nr. 1336/1990 şi certificatului suplimentar de moştenitor nr. 1274/1992 autentificate de fostul Notariat de Stat Constanţa.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnelor. NEGOIŢĂ STELA, NEGOIŢĂ ANY CARMEN, NASTU MARIANA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.511/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 106227 / 03.09.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Negoiţă Stela privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal TRANSFORMARE MANSARDĂ în ETAJ şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ, str. prel. 8 Martie nr. 37, teren în suprafaţă de 124 mp, proprietate Negoiţă Stela, Negoiţă Any Carmen şi Nastu Mariana. 

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17864, este proprietate Negoiţă Stela, Negoiţă Any Carmen şi Nastu Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3001/1963, certificatului de moştenitor nr. 1336/1990 şi certificatului suplimentar de moştenitor nr. 1274/1992 autentificate de fostul Notariat de Stat Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile P-P+M care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 124 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada prel. 8 Martie cu o deschidere de 11,74 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea parţială a locuinţei existente şi transformarea mansardei existente în etaj cu păstrarea funcţiunii de locuire.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 71,41 %                   C.U.T. existent = 1,06

P.O.T. propus = 71,41 %                    C.U.T. propus = 1,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism din 2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 3146 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalTRANSFORMARE MANSARDĂ în ETAJ şi MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ, str. prel. 8 Martie nr. 37, teren în suprafaţă de 124 mp, proprietate Negoiţă Stela, Negoiţă Any Carmen şi Nastu Mariana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 
VĂ-.

£ -.‘î.

cp-...'

11» -

•? .

i ••    ■; -

-UE


1

■» •


Jc

.~r -

Teritoriu Aferent

Existent

-

ProDus

mp.

%

m d.

r%

1.

CONSTRUCȚII

91,41

71M

91,41

71,41

2-

SPATII VERZI

6,59

5,15

6,59

5,15

3.

PAVAJ CURTE

3000

23,44

30,00

23,44

Kld

TAL GENERAL

128,00

100

128,00

100


LOCALIÎATEA•• CONSTANȚA,STR. PRELU N6IREA 8MARTIE, NR. 37

-:—

DSNUMIRE JFRO1ECT

,RU,Z MAN SAR DARE FART IAU LOCUINȚA RARJE

Șl TRANSFORMARE MAN SARDA EXISTENTA 17

SESTFICiAK

INE-GOITA STELA, NEGOITA AN 1-CARMEN, NA STL NEnO ITA^ mariana .

ÎNTOCMI" .

c arh.cĂiKiÂxzA o. <W-PR.NR.21/2007