Hotărârea nr. 510/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M - SPATIU COMERCIAL si LOCUINTE, str. Ion Ursu nr. 57, teren in suprafata de 234,50 mp, proprietate Cristea Ion si Ioana

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M - SPAŢIU COMERCIAL şi LOCUINŢE,

str. Ion Ursu nr. 57, teren în suprafaţă de 234,50 mp,

proprietate Cristea Ion şi Ioana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M - SPAŢIU COMERCIAL şi LOCUINŢE, cu asigurarea a 5 locuri de parcare în incintă, str. Ion Ursu nr. 57, teren în suprafaţă de 234,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16791/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 52642 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 19754/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Cristea Ion şi Ioana conform contractului de vânzare – cumpărare nr.1223/2006 autentificat de notar public Alina Ghimpeţeanu.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CRISTEA ION, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.510/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 85530 / 09.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Cristea Ion privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M - SPAŢIU COMERCIAL şi LOCUINŢE, str. Ion Ursu nr. 57, teren în suprafaţă de 234,50 mp, proprietate Cristea Ion şi Ioana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16791/2, este proprietate Cristea Ion şi Ioana conform contractului de vânzare – cumpărare nr.1223/21.08.2006 autentificat de notar public Alina Ghimpeţeanu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 234,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ion Ursu cu o deschidere de 10,80 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+2E+M cu destinaţia de garaj la demisol, spaţiu comercial la parter şi locuinţe la etaje şi mansardă. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri de parcare la demisol.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2E+M.

P.O.T. propus = 68,50 %                    C.U.T. propus = 3,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4728/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 45/3350/2007                               - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30571 /2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7020301/2007       - Aviz Sanitar nr.2- 3743/2007

- ROMTELECOM nr. 122 /2007                    - Aviz Mediu nr.  2111/2007

- TERMOELECTRICA nr. 586/2007            - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1714/2007

- RADET nr. 643 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M - SPAŢIU COMERCIAL şi LOCUINŢE, str. Ion Ursu nr. 57, teren în suprafaţă de 234,50 mp, proprietate Cristea Ion şi Ioana.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

P.U.Z


Construire Imobil D + p + 2E + M Garaje, Spațiu Comercial, Locuințe

LEGENDĂ

---LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

□b s CONSTRUCȚII EXISTENTE CAROSABIL, TROTUARE TEREN LIBER

CONSTRUCȚIE PROPUSĂ P + M ACCES

BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT PROPUS


ZONA FUNCȚIONALĂ

mp

%

mp

CONSTRUCȚII

963,45

18,9

1118,45

TEREN LIBER NECONSTRUIT 3491,49

68,7

3336,49

CIRCULAȚII CAROSABILE

428,36

8,5

428,36

CIRCULAȚII PIETONALE

200,15

3,9

200,15

TOTAL

5083,45

100,0

5083,45


%

22,0

65,6

8,5

3,9

100,0


CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI STUDIA T

ROCENT DE OCUPARE A TERENULUI COEFICIEN DE OCUPARE A TERENULUI


EXISTENT

0,0%

0,0


PROPUS

66,1%

3,4


HELICON PROIECT

Firmă asociată cu S C PROIECT S A Constant C-ta. b-dul Tomis nr. 143A tel. fax 0241-520521, tel. 0241-555005 int 272, mobil 0722 267376 E-mail hehcon@p<-oiectsa-cta rc

Denumirea: Construire Imobil D+P+2E+M Garaj, Spațiu Comercial și Locuințe

Localitatea: Constanta, strada Ion Ursui nr. 57 Beneficiar cristea ion și cristea ioana

Proiect nr. 65

octombrie

Faza

P.U.Z.

Desenat

C arti Marian Bâtă

l,A

Scara

1:500

Titlul planșei:

REGLEMENTĂRI

URBANISTICE

întocmit

C.arti Marian Bâtă

<2^

Planșa

A3

Verificat