Hotărârea nr. 51/2007

Hotarare privind diminuarea patrimoniului public a SCIL Confort Urban SRL cu suma de 117.827.100 RON reprezentand valoarea de inventar a unor platforme betonate – parcari

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTARARE

privind diminuarea patrimoniului public a SCIL Confort Urban SRL cu suma  de 117.827.100 RON reprezentand valoarea de inventar a unor platforme betonate – parcari

 

  Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2007;  

  Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare, avizul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica, avizul Comisiei nr.5 - juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 5993/18.01.2007,  HCLM nr.351/2001 privind majorarea capitalului social SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodarie comunala catre SCIL Confort Urban SRL , completata cu HCLM nr.150/2002.

Tinand cont de Protocolul din 23.10 1995 inregistrat la SC Mamaia SA cu nr. 4115, incheiat intre SC Mamaia si SC Central;

Avind in vedere dispozitiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.15 si art. 38, alin 2, lit.”c”, alin.3 lit.”c”, alin.6 lit “a”, pct.11, si art.120^7, alin.1, lit.”b” din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea legii administratiei publice locale nr. 215/2001;

 

                                                   HOTARASTE

            Art.1 – Se aproba diminuarea patrimoniului public a SCIL Confort Urban SRL cu suma  de 117.827.100 RON reprezentand valoarea de inventar a unor platforme betonate - parcari, situate in municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, prin preluarea acestora in patrimoniul municipiului Constanta – identificate conform anexei si planurilor de situatie anexate care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, SC Confort Urban SRL,  Directiei Financiare, SPIT VBL Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

   PRESEDINTELE SEDINTEI,                                         CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

         MARCELA ENACHE

                                               

CONSTANTA

Nr 51/ 30.01.2007

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

ANEXA 1 LA H.C.L.M. nr. 51/2007

 

 

 

Nr. Crt

COD CLASIFICARE

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

VALOARE DE INVENTAR

1

1.1.5.

Parcare Auto 9

Mamaia -Pelican Palas, S = 706,48 mp

63.583.200 RON

2

1.1.5.

Parcare Auto 10

Mamaia - Hotel Olt

S = 390,21 mp

35.118.900 RON

3

1.1.5.

Parcare Auto 75

Mamaia - Hotel Olt

S = 390,21 mp

19.125.000 RON

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CONSTANTA                                                       

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR 5993/18.01.2007

R E F E R A T

 

            In temeiul prevederilor art.15 si art.38, alin.2 lit.”c” , alin 3, lit. c alin.6 lit a pct.11 si art.120^7, alin.1,lit. ”b” din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale conform carora consiliul local exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, precum si asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean;

Vazand HCLM nr. 351/02.10.2001 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodarie comunala catre SCIL Confort Urban SRL, art.2, anexa nr.2 – Mamaia, pozitiile 2,3 si 38 ;

            Avand in vedere faptul ca platformele aflate in patrimoniul SCIL Confort Urban SRL sunt afectate de activele “statii tehnice solare” aflate in proprietatea SC CENTRAL SA in baza Protocolului din 23.10 1995 inregistrat la SC Mamaia SA cu nr. 4115, incheiat intre SC Mamaia SA si SC Central SA;  

            Supunem aprobarii  plenului Consiliului Local al municipiului Constanta Proiectul de hotarare privind aprobarea diminuarii patrimoniului public a SCIL Confort Urban SRL cu suma  de  117.827.100 RON reprezentand valoarea de inventar a unor platforme betonate – parcari, situate in Municipiul Constanta, Statiunea Mamaia, prin preluarea acesteia in patrimoniul municipiului Constanta, dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

 

 

COD CLASIFICARE

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

VALOARE DE INVENTAR

1

1.1.5.

Parcare Auto 9

Mamaia -Pelican Palas, S = 706,48 mp

63.583.200 RON

2

1.1.5.

Parcare Auto 10

Mamaia - Hotel Olt

S = 390,21 mp

35.118.900 RON

3

1.1.5.

Parcare Auto 75

Mamaia - Hotel Olt

S = 390,21 mp

19.125.000 RON

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU                   SEF SERVICIU PATRIMONIU

 

Daniela Ramona DOSPINESCU                                              Gratiela RUSU

 

 

         CONSILIER JURIDIC                                         SERVICUL PATRIMONIU

     

     Claudia CEALERA                                                   Nelu MOCANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA                                                                                      

JUDETUL CONSTANTA                                                       

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR

 

 

 

C A T R E,

SCIL CONFORT URBAN SRL

PIATA OVIDIU NR.9

 

 

Prin prezenta va informam ca se intentioneza initierea unui proiect de hotarare privind diminuarea capitalului social a SCIL Confort Urban SRL   prin retragerea unor  platforme betonate – parcari  dupa cum urmeaza :

 

Nr. Crt

COD CLASIFICARE

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

VALOARE DE INVENTAR

1

1.1.5.

Parcare Auto 9

Mamaia -Pelican Palas, S = 706,48 mp

63.583.200 RON

2

1.1.5.

Parcare Auto 10

Mamaia - Hotel Olt

S = 390,21 mp

35.118.900 RON

3

1.1.5.

Parcare Auto 75

Mamaia - Hotel Olt

S = 390,21 mp

19.125.000 RON

 

Va precizam ca proiectul va  fi propus aprobarii pe ordinea de zi a sedintei din luna ianuarie 2007 a Consiliului Local al Municipiului Constanta  fapt  pentru  care va solicitam avizul consiliului de administratie cu privire la cele mentionate mai sus.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Daniela Ramona DOSPINESCU

 

SEF SERVICIU PATRIMONIU

Ing. Gratiela RUSU

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V I Z

 

          Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul Primar Radu Stefan Mazare;

            Analizand proiectul de hotarare privind diminuarea patrimoniului public a SCIL Confort Urban SRL cu suma  de 117.827.100 RON reprezentand valoarea de inventar a unor platforme betonate – parcari;

          In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administratia publica;

          Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind diminuarea patrimoniului public a SCIL Confort Urban SRL cu suma  de 117.827.100 RON reprezentand valoarea de inventar a unor platforme betonate – parcari.  

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE COMISIE NR.5

 

DANUT MOISOIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V I Z

 

          Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul Primar Radu Stefan Mazare;

            Analizand proiectul de hotarare privind diminuarea patrimoniului public a SCIL Confort Urban SRL cu suma  de 117.827.100 RON reprezentand valoarea de inventar a unor platforme betonate – parcari;

          In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administratia publica;

          Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind diminuarea patrimoniului public a SCIL Confort Urban SRL cu suma  de 117.827.100 RON reprezentand valoarea de inventar a unor platforme betonate – parcari. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE COMISIE NR. 2

 

DUMITRU CALOTA