Hotărârea nr. 509/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea HCLM nr. 587/2005 privind modificarea HCLM nr. 300/2003 pentru aprobare PUD – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL si SERVICII, str. Cismelei colt cu str. Dobrila Eugeniu, teren in suprafata de 443,60 mp, proprietate SC CAVIOR COMPANY SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru

modificarea HCLM nr. 587/2005 privind modificarea HCLM nr. 300/2003

pentru aprobare PUD – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL şi SERVICII,

str. Cişmelei colţ cu str. Dobrilă Eugeniu, teren în suprafaţă de 443,60 mp,

proprietate SC CAVIOR COMPANY SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru modificarea HCLM nr. 587/2005 privind modificarea HCLM nr. 300/2003 pentru aprobare PUD – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL şi SERVICII, str. Cişmelei colţ cu str. Dobrilă Eugeniu, teren în suprafaţă de 443,60 mp, în sensul schimbării regimului de înălţime la D+P+4E+M – spaţii comerciale şi locuinţe, cu asigurarea a 33 locuri de parcare, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 443,60 mp face parte din terenul în suprafaţă de 1016,70 mp, identificat cu nr. cadastral 14723, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 40390 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12630/2006 eliberată de OCPI Constanţa şi este proprietate SC CAVIOR COMPANY SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4464/2003 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CAVIOR COMPANY SRL, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR. 509/ 26.10.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 108784 / 09.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CAVIOR COMPANY SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea HCLM nr. 587/2005 privind modificarea HCLM nr. 300/2003 pentru aprobare PUD – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL şi SERVICII, str. Cişmelei colţ cu str. Dobrilă Eugeniu, teren în suprafaţă de 443,60 mp, proprietate SC CAVIOR COMPANY SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 14723, este proprietate SC CAVIOR COMPANY SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4464/2003 notar Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află în execuţie un imobil D+P+2E conform AC nr. 2148/2006.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 443,60 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune modificarea regimului de înălţime de la D+P+2E la  D+P+4E+M cu destinaţia de spaţii comerciale şi locuinţe. Proiectul propune asiguarea a 33 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+4E+M.

P.O.T. aprobat = 85 %                        C.U.T. aprobat = 1,69

P.O.T. propus = 85 %                         C.U.T. propus = 5,96

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1848/2007 şi 3923/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30632 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 7419/2007

- Aviz Mediu nr. 4884 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1826/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal pentru modificarea HCLM nr. 587/2005 privind modificarea HCLM nr. 300/2003 pentru aprobare PUD – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL şi SERVICII, str. Cişmelei colţ cu str. Dobrilă Eugeniu, teren în suprafaţă de 443,60 mp, proprietate SC CAVIOR COMPANY SRL, în sensul schimbării regimului de înălţime la D+P+4E+M – spaţii comerciale şi locuinţe.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT