Hotărârea nr. 508/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+3E, str. Plopilor nr. 14, teren in suprafata de 131,50 mp, proprietate Isop Gica

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+3E,

str. Plopilor nr. 14, teren în suprafaţă de 131,50 mp,

proprietate Isop Gică

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+3E, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Plopilor nr. 14, teren în suprafaţă de 131,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19041, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 55079 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 18932/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Isop Gică conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3804/2006 autentificat de notar public Doina Ghoerghe.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ISOP GICĂ, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR508/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 99077 / 09.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Isop Gică privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+3E, str. Plopilor nr. 14, teren în suprafaţă de 131,50 mp, proprietate Isop Gică.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19041, este proprietate Isop Gică conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3804/2006 autentificat de notar public Doina Ghoerghe.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii după demolare conform AD nr. 24/2007.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 131,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Plopilor cu o deschidere de 9,49 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+3E cu destinaţia de locuire colectivă – 3 apartamente. Proiectul propune asigurarea a 3 locuri de parcare la parterul clădirii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+3E.

P.O.T. propus = 68 %             C.U.T. propus = 3,43

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 682/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30569 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 4498/2007

- Aviz Mediu nr. 2213 /2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1775/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE S+P+3E, str. Plopilor nr. 14, teren în suprafaţă de 131,50 mp, proprietate Isop Gică.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 Arlm i

nistrntnr

Arh D Nnnhiu

Prn i

srtnt

Arh.D.Nachiu

Dpqo

nnt

---

Tnn Lunnr) Mata

•țJlk,


.. *PAZA

P.U.Z.