Hotărârea nr. 507/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Costache Stamate nr. 18, teren in suprafata indiviza de 156,25 mp, proprietate Ciobanu Mihaela Alina si Eugen Cristian

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Costache Stamate nr. 18, teren în suprafaţă indiviză de 156,25 mp,

proprietate Ciobanu Mihaela Alina şi Eugen Cristian

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Costache Stamate nr. 18, teren în suprafaţă indiviză de 156,25 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4705, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 14359 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16744/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Ciobanu Mihaela Alina şi Eugen Cristian conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1971/2000 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. CIOBANU MIHAELA ALINA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.507/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 95489 / 15.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ciobanu Mihaela Alina privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Costache Stamate nr. 18, teren în suprafaţă de 156,25 mp, proprietate Ciobanu Mihaela Alina şi Eugen Cristian.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4705, este proprietate Ciobanu Mihaela Alina şi Eugen Cristian conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1971/2000 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 156,25 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Costache Stamate.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune amenajarea şi mansardarea locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 81,57 %                   C.U.T. existent = 0,81

P.O.T. propus = 81,57 %                    C.U.T. propus = 1,22

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2494/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Declaraţie autentificată sub nr. 1881/2007 de

- Desfăşurări de front stradal                                         notar public Mariana Tuscali

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 6065 RP/2007

- Viză Birou Cadastru

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal – SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Costache Stamate nr. 18, teren în suprafaţă de 156,25 mp, proprietate Ciobanu Mihaela Alina şi Eugen Cristian.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


P.U.Z.


PLAN

URBANISTIC

ZONAL


AMENAJARI INTERIOARE si SUPRAETAJARE CU UN NIVEL

A3 REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA TERENULUI STUDIAT

REGLEMENTARI

I I CONSTRUCȚIE PROPUSA KH CAROSABIL ■■ TROTUARE SI ALEI PIETONALE I    I SPATII VERZI

I    I CONSTRUCȚII VECINE

l~^~1 REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM l~Ă~| ACCES IN CLĂDIRE

SUPRAETAJARE PROPUSA

asnio»^


B.V&-

p.

_


5'    W»0’'.


s c. proiect company cii&jRuerȘtfj.w B-DUL TOMIS, NR 218

ff. : CIOBANII EUGEN SI MIHAELA

Adresa: Constanta, str, Costache Stamate, nr. 18

Arimi ni strntnr Arh_D_Nnrhiu.    lĂK £ '

Sc

TIU» o»e «ei

FAZA

Prnieetnt

Arh. D. Nach

1:500

AMENAJARI INTERIOARE SI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL

P.U.Z.

Desenat

Tnn 1 ur.inn Mntm

06/07

REGLEMENTARI - A3

PL.A3

a