Hotărârea nr. 506/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Salcamilor nr. 13 bis, teren in suprafata de 114,30 mp, proprietate Piroiu Alexandru si Tudora

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M,

str. Salcâmilor nr. 13 bis, teren în suprafaţă de 114,30 mp,

proprietate Piroiu Alexandru şi Tudora

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Salcâmilor nr. 13 bis, teren în suprafaţă de 114,30 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4648/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 19349 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4185/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Piroiu Alexandru şi Tudora conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 5389/2000 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PIROIU ALEXANDRU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.506/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 105012 / 21.08.2007

 

            Urmare solicitării adresate de Piroiu Alexandru privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Salcâmilor nr. 13 bis, teren în suprafaţă de 114,30 mp, proprietate Piroiu Alexandru şi Tudora.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4648/2, este proprietate Piroiu Alexandru şi Tudora conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 5389/2000 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe etren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 114,30 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Salcâmilor cu o deschidere de 5,10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei parter existente şi supraetajarea imobilului rezultat cu un etaj şi mansardă cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea a două locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 41,78 %                   C.U.T. existent = 0,42

P.O.T. propus = 64,67 %                    C.U.T. propus = 1,79

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2185/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 1342 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1765/2007

- Viză Birou Cadastru

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal – EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Salcâmilor nr. 13 bis, teren în suprafaţă de 114,30 mp, proprietate Piroiu Alexandru şi Tudora.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

REGLEMENTARICIRCULAȚII PIETONALE CIRCULAȚII CAROSABILE SPATII VERZI, PLANTAȚII CONSTRUCȚII EXISTENTE CE SE PASTREAZA CONSTRUCȚII PROPUSE TEREN LIBER NECONSTRUIT


BILANȚ TERITORIAL PROPUS


CONSTRUCȚII    1446,91 mp

CIRCULAȚII CAROSABILE    310,45 mp

CIRCULAȚII PIETONALE    0,00 mp

SPATII VERZI, PLANTAȚII    220,88 mp

TEREN LIBER NECONSTRUIT 1621,76 mp TOTAL    3600,00 mp


LEGENDA


ICAR

S.R.l .


LIMITA ZONEI STUDIATE


- LIMITE DE PROPRIETATE

ACCES PIETONAL IN INCINTA

I CIRCULAȚIE AUTO (-REGiM MAXIM DE iNALTIME

NUMAI ZONA PROPRIETATE SUPRAFAȚA TEREN = 115.03 mp P.O.T. pr. « 64.67 %

C.U.T. pr.»1.88

TOATA ZONA STUDIATA SUPRAFAȚA TEREN = 3600.00 mp P.O.T. pr. = 40,19 %

C.U.T. pr. ■ 0.91


* In» •. MiO*î7jC-ij»5 ta W-Mit ta Wl - «’S

E-moil : icarâCrdtalnh.i-o


DOCUMENTATE

PLAMJfflAMSTTC

IOUÂL

Dcto:

2006

Nr. pionso :

A 4

l : 500