Hotărârea nr. 505/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SUPRAETAJARE PARTIALA si EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+1E, str. Despot Voda nr. 21, teren in suprafata de 167 mp, proprietate Nicolae Vasilica

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

SUPRAETAJARE PARŢIALĂ şi EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+1E,

str. Despot Vodă nr. 21, teren în suprafaţă de 167 mp,

proprietate Nicolae Vasilica

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalSUPRAETAJARE PARŢIALĂ şi EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+1E, str. Despot Vodă nr. 21, teren în suprafaţă de 167 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7636/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 28814 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 11930/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Nicolae Vasilica conform contractului de partaj voluntar nr. 2074/2002 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. NICOLAE VASILICA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.505/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 99084 / 15.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Nicolae Vasilica privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal SUPRATAJARE PARŢIALĂ şi EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+1E, str. Despot Vodă nr. 21, teren în suprafaţă de 167 mp, proprietate Nicolae Vasilica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7636/2, este proprietate Nicolae Vasilica conform contractului de partaj voluntar nr. 2074/2002 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 167 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Despot Vodă cu o deschidere de 12,81m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supreatajarea parţială a locuinţei parter existente şi extinderea ei cu un corp cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 75 %             C.U.T. propus = 1,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 938/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Studiu însorire

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 4080 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalSUPRATAJARE PARŢIALĂ şi EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+1E, str. Despot Vodă nr. 21, teren în suprafaţă de 167 mp, proprietate Nicolae Vasilica.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT