Hotărârea nr. 504/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+M, str. Fagetului nr. 68, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Memet Iasar si Ghiulten

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M,

str. Făgetului nr. 68, teren în suprafaţă de 150 mp,

proprietate Memet Iaşar şi Ghiulten

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Făgetului nr. 68, teren în suprafaţă de 150 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12940, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 36927 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 18419/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Memet Iaşar şi Ghiulten conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 23565/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat al Judeţului Constanţa.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. IAŞAR MEMET, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.504/26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 96317 / 15.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Memet Iaşar privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Făgetului nr. 68, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Memet Iaşar şi Ghiulten.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12940, este proprietate Memet Iaşar şi Ghiulten conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 23565/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat al Judeţului Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 150 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Făgetului cu o deschidere de 7,25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente parter cu un corp cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 38 %                        C.U.T. existent = 0,38

P.O.T. propus = 69 %                         C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3057/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 4187 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Făgetului nr. 68, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Memet Iaşar şi Ghiulten.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


• / '

c,

' ‘fi    *-•'    \ >    .    /*i£$V

\    ,r<    ' --:>". W? \ ■

e . . ~    x/    -


®z/y ajșfes

,„«'■. "


'• .;■' ; * :■_

■    :■■ ț t V .---'aă

\-o N \ v

-y :• - - ..>0-'/w ' -    \ • \ - .<\\ ://f

’■': t ' t ' .-'-

(    -    4 ;fț3 >(£.**

r£.    -4<*< VV^V " \Jț^    e'■. ■'.-- ~ :■

-- •- ■ ^\

Tittu P'oed

PU.Z. - EXTINDERE LOCUINȚA PARTER CU P-M

Str Fagetulyi nr. 68 Constanta

faza (xoiecî

P u.2- •

|M,'‘”’ •’    MEMETIASAR    .

Con**    REGLEMENTARI

f,

Se* proiect

arh M BELL

V 1

întocmit

teh. G Cucu

data    01.2007

P'MCta'    518/2007

p>ansa nr ~

1500

forma! A3

a    -«»v L    .    .