Hotărârea nr. 503/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANEXE FABRICA INGHETATA si AMPLASARE SKID GPL, str. Posada nr. 16-18, zona Baba Novac, teren in suprafata de 1500 mp, proprietate Anton Georgel si Tudorita, investitie realizata de SC ELION IMPORT EXPORT SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE ANEXE FABRICĂ ÎNGHEŢATĂ şi AMPLASARE SKID GPL,

str. Posada nr. 16-18, zona Baba Novac, teren în suprafaţă de 1500 mp,

proprietate Anton Georgel şi Tudoriţa,

investiţie realizată de SC ELION IMPORT EXPORT SRL.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE ANEXE FABRICĂ ÎNGHEŢATĂ şi AMPLASARE SKID GPL, cu asigurarea a 8 locuri de parcare în incintă, str. Posada nr. 16-18, zona Baba Novac, teren în suprafaţă de 1500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafaţă de 1500 mp, este proprietate Anton Georgel şi Tudoriţa, fiind format din:

-     teren în suprafaţă de 750 mp, identificat cu nr. cadastral 10510, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 39441 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1085/2007 eliberată de OCPI Constanţa, dobândit conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 37/2007 autentificat de notar public Borună Chiraţa;

-     teren în suprafaţă de 750 mp, identificat cu nr. cadastral 119916, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 34781 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 69054/2006 eliberată de OCPI Constanţa, dobândit conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 749/2006 autentificat de notar public Eleonora Stan.

              Terenul este închiriat SC ELION IMPORT EXPORT SRL conform contractului de închiriere nr. 1076/2007 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ANTON GEORGEL, SC ELION IMPORT EXPORT SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.503/26.10.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 102511 / 15.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ELION IMPORT EXPORT SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ANEXE FABRICĂ ÎNGHEŢATĂ şi AMPLASARE SKID GPL, str. Posada nr. 16-18, zona Baba Novac, teren în suprafaţă de 1500 mp, proprietate Anton Georgel şi Tudoriţa, investiţie realizată de SC ELION IMPORT EXPORT SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 1500 mp, este proprietate Anton Georgel şi Tudoriţa, fiind format din:

-          teren în suprafaţă de 750 mp, identificat cu nr. cadastral 10510, dobândit conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 37/2007 autentificat de notar public Borună Chiraţa;

-          teren în suprafaţă de 750 mp, identificat cu nr. cadastral 119916, dobândit conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 749/2006 autentificat de notar public Eleonora Stan.

Terenul este închiriat SC ELION IMPORT EXPORT SRL conform contractului de închiriere nr. 1076/2007 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUZ - Baba Novac aprobat prin HCLM nr. 440/2000.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Posada cu o deschidere de 30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de anexe fabrică de îngheţată : depozit ambalaje, cameră frigorifică, cameră compresor şi amplasarea a două butelii gaz metan pentru aprovizionarea autovehiculelor proprii. Proiectul propune amenajarea a 8 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de minim 5 m de la noul aliniament al terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt.

P.O.T. propus = 23 %             C.U.T. propus = 0,23

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2252/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Declaraţie autentificată sub nr. 1077/2007 de

- Fotografii                                                                     notar public Florin Vişan

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 350/20870/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30635 /2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7022214 /2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 7540/2007

- ROMTELECOM nr. 766/2007                                - Aviz Mediu nr. 5026 RP/2007

                                                                                    - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1769/2007

                                                                                    - Viză birou cadastru

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE ANEXE FABRICĂ ÎNGHEŢATĂ şi AMPLASARE SKID GPL, str. Posada nr. 16-18, zona Baba Novac, teren în suprafaţă de 1500 mp, proprietate Anton Georgel şi Tudoriţa, investiţie realizată de SC ELION IMPORT EXPORT SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

DEPOZIT FRC P+MEA3RICA DE ÎNGHEȚATA Pt1REGLEMENTARI

•    LIMITA ZONEI STUDIATE*.

- LIMITA AMPLASAMENT

LZZZl CONSTRUCȚII EXISTENTE r I CONSTRUCȚII PROPUSE

t> ACCESE LA CONSTRUCȚII3 CIRCULAȚII PIETONALE


f~ I CIRCULAȚII AUTO

---- REGIM DE ÎNĂLȚIME

l I SPATII VERZI


S TEREN 1500,00 mp S CONSIR. 34 6,00 mp POT 23 7o S DESEAS 346,00 mp CUT 0,23B.I.A. l( LIA IOUACHE OAR 1052 . Constanta, str Dcccbal nr 38

BcnefieianSC LLION IMPORT EXPORT SRL

Adresa Constanta, sir Posada, parcela A6 J

Pr.

nr.

Sef Proiect    Arh l loniache

Sc:

1 500

Titlu Pr PtJZ- Amplasare construcții provizorii pentru fabrica de înghețata

Faza

Proiectat    Arh 1 lordache

Desenat    Arh 1 lordache

Data

l itiu Planșa REGLEMENTARI

PL

2007