Hotărârea nr. 502/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+6E, str. lt. Dumitru Lemnea nr. 4, teren in suprafata de 350 mp, proprietate SC IMPERIAL GAS 2002 SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+6E,

str. lt. Dumitru Lemnea nr. 4, teren în suprafaţă de 350 mp,

proprietate SC IMPERIAL GAS 2002 SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+6E, cu asigurarea a 14 locuri de parcare în incintă, str. lt. Dumitru Lemnea nr. 4, teren în suprafaţă de 350 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3051/1/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101551 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 5660/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC IMPERIAL GAS 2002 SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 127/2007 notar Şerban Mihaela Lavinia.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC IMPERIAL GAS 2002 SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.502/ 26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 99749 / 16.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC IMPERIAL GAS 2002 SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+6E, str. lt. Dumitru Lemnea nr. 4, teren în suprafaţă de 350 mp, proprietate SC IMPERIAL GAS 2002 SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3051/1/1, este proprietate SC IMPERIAL GAS 2002 SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 127/2007 notar Şerban Mihaela Lavinia.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 350 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Lt. Dumitru Lemnea cu o deschidere de 25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+4E+etaj tehnic cu destinaţia de locuinţe colective – 14 apartamente. Proiectul propune amenajarea la parterul clădirii a 14 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+6E.

P.O.T. propus = 79,20 %                    C.U.T. propus = 6,45

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1553/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 31630 /2007

- Aviz Mediu nr. 3974 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1799/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+6E, str. lt. Dumitru Lemnea nr. 4, teren în suprafaţă de 350 mp, proprietate SC IMPERIAL GAS 2002 SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT