Hotărârea nr. 501/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER cu 1E+M, str. Andrei Muresanu nr. 43A, teren in suprafata de 220 mp, proprietate Neculai Neculai si Marina

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M,

str. Andrei Mureşanu nr. 43A, teren în suprafaţă de 220 mp,

proprietate Neculai Neculai şi Marina

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Andrei Mureşanu nr. 43A, teren în suprafaţă de 220 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 9027/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 25929 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3032/2003 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Neculai Neculai şi Marina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2113/2002 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. NECULAI NECULAI, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR. 501/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 110813 / 28.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Neculai Marina privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Andrei Mureşanu nr. 43A, teren în suprafaţă de 220 mp, proprietate Neculai Neculai şi Marina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 9027/2, este proprietate Neculai Neculai şi Marina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2113/2002 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 220 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Andrei Mureşanu cu o deschidere de 6,75 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente parter şi supraetajarea ei cu un nivel şi mansardă pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 24,50 %                   C.U.T. existent = 0,24

P.O.T. propus = 40 %                         C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.112/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2278/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER cu 1E+M, str. Andrei Mureşanu nr. 43A, teren în suprafaţă de 220 mp, proprietate Neculai Neculai şi Marina.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


REGLEMENTARI


----LIMITA ZONEI STUDIATE


LIMITA AMPLASAMENT


__ZZj construcții existente 1' I CONSTRUCȚII propuse

>    ACCESE LA    CONSTRUCȚII

1    ~~1    CIRCULAȚII    PIETONALE

|--|    CIRCULAȚII    AUTO

'    ■    ’    REGIM DE    ÎNĂLȚIME


SPATII VERZIBeneftciar:NECULAI NEfTI Al SI NECULAI MARINA

Adresa CONSTANTA, str Andrei Muresanu nr 43A


Pr.

nr.


Sc 1 500


Titlu Pr PUZ EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CU FTAJ SI MANSARDA LOCUINȚA PARTER ( MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT)


l-aza


Data

2007


Titlu Planșa REGLEMENTARI


PI