Hotărârea nr. 500/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ATELIER AUTO SI BUCATARIE DE VARA, str. Hatman Arbore nr. 1 bis, teren in suprafata de 312,76 mp, proprietate Tudor Vasile si Georgeta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE ATELIER AUTO ŞI BUCĂTĂRIE DE VARĂ,

str. Hatman Arbore nr. 1 bis, teren în suprafaţă de 312,76 mp,

proprietate Tudor Vasile şi Georgeta

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE ATELIER AUTO ŞI BUCĂTĂRIE DE VARĂ, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Hatman Arbore nr. 1 bis, teren în suprafaţă de 312,76 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15244, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 41125 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 9293/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Tudor Vasile şi Georgeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1122/2004 autentificat de notar public Ghica Livia.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. TUDOR GEORGETA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.500/ 26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 96757 / 15.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Tudor Georgeta privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE ATELIER AUTO ŞI BUCĂTĂRIE DE VARĂ, str. Hatman Arbore nr. 1 bis, teren în suprafaţă de 312,76 mp, proprietate Tudor Vasile şi Georgeta.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15244, este proprietate Tudor Vasile şi Georgeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1122/2004 autentificat de notar public Ghica Livia.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 312,76 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Soarelui cu strada Hatman Luca Arbore cu o deschidere de 19,84/15,82m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de atelier auto şi bucătărie de vară. Proiectul propune asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 33 %                        C.U.T. existent = 0,33

P.O.T. propus = 50 %                         C.U.T. propus = 0,50

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1231/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30593 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 4758/2007

- Aviz Mediu nr.  2398/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1791/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE ATELIER AUTO ŞI BUCĂTĂRIE DE VARĂ, str. Hatman Arbore nr. 1 bis, teren în suprafaţă de 312,76 mp, proprietate Tudor Vasile şi Georgeta

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT