Hotărârea nr. 50/2007

Hotarare privind transmiterea terenului in suprafata de 1333,28mp, situat in str. Traian, intre bl. A2 si bl. A3 din admnistrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea construirii unei gradinite cu orar prelungit

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 
 
HOTARARE

privind transmiterea terenului in suprafata de 1333,28mp,  situat in str. Traian, intre bl. A2 si bl. A3 din admnistrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea construirii unei gradinite cu orar prelungit

 

     Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta din data de  30.01.2007;

Avand in vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 – Urbanism, Comisiei nr.5- Juridica si referatul Directiei Patrimoniu;

Analizand adresa Regiei Autonome ‘’Exploatarea Domeniului Public si Privat’’ Constanta nr.115/16.01.2007, inregistrat la Primaria municipiului Constanta sub nr. 4381/16.01.2007 ;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit. “c” si alin.5, lit. “a”, al art.46, alin.2^1, art.125 alin.1 si art. 120^7 alin.1, lit. b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea legii administratiei Publice Locale nr.215/2001;

 

HOTARASTE :

 Art.1 - Se aproba transmiterea terenului in suprafata de 1333,28 mp,  situat in str. Traian, intre bl. A2 si bl. A3, domeniu privat al municipiului Constanta, din admnistrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta, in vederea construirii unei gradinite cu orar prelungit, conform planului de situatie ce face parte integranta din prezenta  hotarare.

 

Art.2 –Predarea-Primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu a Primariei municipiului Constanta si R.A.E.D.P.P. Constanta

 

Art.3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hoarare Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, Directiei Financiare, S.P.I.T., Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public si Privat,,-Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

          Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de 25  consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE  SEDINTEI,                                                        CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                    SECRETAR,

 

                                                                                              MARCELA ENACHE

C O N S T A N T A   

  Nr. 50/ 30.01.2007

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR5- JURIDICA

 

 

 

RAPORT

 

 

Vazand Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare ;

Analizand adresa Regiei Autonome ‘’Exploatarea Domeniului Public si Privat’’ Constanta nr.115/16.01.2007, inregistrat la Primaria municipiului Constanta sub nr. 4381/16.01.2007 

Avand in vedere prevederile art.38, alin. 2, lit.”c” din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local are atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului si a art.38, alin.5, lit ‘’a’’conform caruia hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

In conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit caruia bunurile din domeniu public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice si alin.2 conform caruia darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local;

 

Avizam FAVORABIL proiectul de hotarare privind trecerea din administrarea Municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta a terenului in suprafata de 1333,28 mp situat in Constanta, str. Traian intre bl.A2 si bl.A3, in vederea construirii unei gradinite cu orar prelungit, conform planului anexa ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE COMISIA NR.5

 

DANUT MOISOIU

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR 2- URBANISM

 

 

 

RAPORT

 

 

Vazand Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare ;

Analizand adresa Regiei Autonome ‘’Exploatarea Domeniului Public si Privat’’ Constanta nr.115/16.01.2007, inregistrat la Primaria municipiului Constanta sub nr. 4381/16.01.2007 

Avand in vedere prevederile art.38, alin. 2, lit.”c” din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local are atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului si a art.38, alin.5, lit ‘’a’’conform caruia hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

In conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit caruia bunurile din domeniu public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice si alin.2 conform caruia darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local;

 

Avizam FAVORABIL proiectul de hotarare privind trecerea din administrarea Municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta a terenului in suprafata de 1333,28 mp situat in Constanta, str. Traian intre bl.A2 si bl.A3, in vederea construirii unei gradinite cu orar prelungit, conform planului anexa ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE COMISIA NR.2

 

ARH. DUMITRU CALOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

       

 

REFERAT

 

          Analizand adresa Regiei Autonome ‘’Exploatarea Domeniului Public si Privat’’ Constanta nr.115/16.01.2007, inregistrat la Primaria municipiului Constanta sub nr. 4381/16.01.2007 

  Avand in vedere prevederile art.38, alin. 2, lit.”c” din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local are atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului si a art.38, alin.5, lit ‘’a’’conform caruia hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

In conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit caruia bunurile din domeniu public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice si alin.2 conform caruia darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local;

            Terenul constituie domeniu privat al municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr. 566/23.12.2004, anexa 1, pozitia 57 privind completarea si actualizarea ‘’Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta, centralizat prin H.C.L.M. nr.109/2005 privind centralizarea bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotarare privind trecerea din administrarea Municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta a terenului in suprafata de 1333,28 mp situat in Constanta, str. Traian intre bl.A2 si bl.A3, conform planului anexa ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

         

 

 

 

 

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU                             SEF SERV. PATRIMONIU

 

Ing. Daniela Ramona DOSPINESCU                                          Gratiela RUSU

 

                                                                                       

      SERVICIUL JURIDIC                                                SERVICIUL PATRIMONIU

 

   C.J. Claudia CEALERA                                                         Gabriela RADU