Hotărârea nr. 5/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2007

România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2007

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara
din data de 30.01.2007.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre documentaţia R.A.T.C Constanta inregistrata sub nr. 126813/19.10.2006, raportul Comisiei nr.l buget - finanţe;

Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr. 19/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr.l48/2000;

In temeiul prevederilor art.38, alin.3 litc si art.1207 alin.l Ht.b din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2007 conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aproba lista de investiţii pentru anul 2007 conform anexei nr2.

Art. 3. Anexele nr.l si 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Administraţie Publica Locala, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii Ia indeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta spre stiinta.
Adoptata de un nr. de  26 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

NR. 5/30.01.2007
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE
MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL   DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007     RON

Indicatori

Nr. rând

BVC 2006

Prevederi

an

2007

Procent

%

(col.3/coL2)

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+rd.12+rd.13)

01

55,080,000

58807000

106.77

1.Venituri din exploatare din care:

02

55,064,000

58800000

106.78

a)Venituri din activitatea de baza

03

34,000,000

34000000

100.00

b)Venituri din alte activităţi

04

10,784,000

11100000

102.93

c)Venituri din surse bugetare, din care:

05

10,280,000

13,700,000

133.27

- subvenţii pe produse si activităţi

06

0

0

0.00

- subvenţii pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care:

07

6,080,000

8600000

141.45

- transferuri

08

6,080,000

8600000

141.45

- prime acordate de la bugetul statului

09

0

0

0.00

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

4,200,000

5100000

121.43

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

0.00

2.Venituri financiare

12

16,000

7000

43.75

3.Venituri excepţionale

13

0

0

0.00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)

14

55,070,000

58807000

106.79

1.Cheltuieli pentru exploata re, din care:

15

51,070,000

54307000

106.34

a) Cheltuieli materiale

16

17,713,000

17285000

97.58

b) Cheltuieli cu personalul din care:

17

17,824,000

20110000

112.83

- salarii brute

18

13,200,000

15300000

115.91

- contribuţie asigurări sociale de stat

19

2,904,000

3136500

108.01

- ajutor de şomaj

20

396,000

382500

96.59

- contribuţie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.150/2002

21

924,000

1071000

115.91

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

400,000

220000

55.00

- fond special de solidaritate sociala pt.persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999 art.43

23

40,920

44500

108.75

- asigurare - Legea nr. 346 / 2002

24

151,140

175500

116.12

c)Cheftuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

6,540,000

6380000

97.55

d)Cheltuieli social-culturale conform art.38 din Legea bugetului de stat nr.511/2004

26

775,000

410000

52.90

e)Cheltuieli de protocol

28

18,000

22000

122.22

f)Cheltuieli reclama si publicitate

29

300,000

300000

100.00

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

15000

0.00

h)Tichete de masa

31

1,900,000

2300000

121.05


0

1

2

3

4

1) Alte cheltuieli, din care:

32

6,000,000

5500000

91.67

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

0

0

0.00

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

0

0

0.00

2.Cheltuieli financiare

35

4,000,000

4500000

112.50

3.Cheltuieli excepţionale

36

0

0

0.00

III. REZULTAT BRUT -

(profit / pierdere)

37

100,000

0

0

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care :

38

0

0

0

- fond rezerva

39

0

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

40

0

0

0

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

0

0

0

VH.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001) din care:

42

0

0

0

a) Rezerve legale

43

0

0

0

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

 

 

 

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

45

0

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

0

0

0

e)Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

47

0

0

0

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor

naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

48

0

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a)-f)

49

0

0

0

VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

50

7,924,730

10245500

129.29

1. Surse proprii

51

1,496,730

1869500

124.91

2. Alocaţii de la buget

52

6,428,000

8376000

130.30

3. Credite bancare:

53

0

0

0

- interne

54

0

0

0

- externe

55

0

0

0

4. Alte surse

56

0

0

0


0

1

2

3

4

IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care;

57

7,924,730

10245500

129.29

1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului

58

7,924,000

10245500

129.29

2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:

59

0

0

0

- interne

60

0

0

0

- externe

61

0

0

0

X.REZERVE

din care:

62

0

0

0

I, Rezerve legale

63

0

0

0

II. Rezerve statutare

64

0

0

0

III. Alte rezerve

65

0

0

0

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

66

0

0

0

1. Venituri totale

67

55,080,000

58807000

106.77

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

51,070,000

54307000

105.36

3. Nr.prognozat de personal Ea finele anului

69

1,160

1155

0.00

4. Nr.mediu personal total, din care:

70

1,175

1170

99.57

5. Fond de salarii, din care:

71

13,200,000

15300000

115.91

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

0

 

0

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

73

67,600

68400

101.18

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

74

14,592

13680

93.75

- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

75

0

0

0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract

individual de munca

76

13,082,400

15159300

115.87

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)

77

936

1093

116.77

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi curente

78

45,957

49835

108.44

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi comparabile

79

49,174

52327

106.41

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr.pers) catatori/pers.

80

64,716

60683

93.77

10. Cheltuieli totale la 1000 lei

venituri totale

cheltuieli totale/venituri totale x 1000

81

925

1000

108.11

11. Plaţi restante - total    (furnizori)

82

0

0

0

- preturi curente

83

600,000

600000

100.00

- preturi comparabile (rd.83 x indicele de creştere a preturilor prognozate)

84

642,000

630000

98.131


0

1

2

3

3

12. Creanţe restante - total    { clienţi}

85

 

0

0

- preturi curente

86

3000

3000

100

- preturi comparabile (rd,86 x indicele de creştere a preturilor prognozate)

87

3210

3150

98

NOTA

In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 se cuprind si

-     suma de   50,000 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie .

-     suma   de   67.600 lei reprezentând   drepturile   banesti   ale

directorului general .

PREŞEDINTE ŞEDINŢA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

LISTA

cu utilaje independente propuse a se achiziţiona in cursul anului 2007 din surse proprii

 

Nr. crt.

Denumirea

Cantitatea (bucati)

Valoare

estimativa

(RON)

1

Autobasculanta 6-8to

 

100000

2

Autoutilitara 2-3to

 

45000

3

Autocamioneta

2

111000

4

Motostivuitor 5T

 

50000

5

Banc probat agregate electrice

 

20000

6

Banc centicubat Bosh

 

40000

7

Aparat reglat faruri

 

3000

8

Dispozitiv măsurat geometria roţilor

 

50000

9

Stand verificare frâne (staţie ITP)

 

35000

10

Dispozitiv ridicat autobuze

 

57000

11

Stand rodaj motoare

 

76000

12

Dispozitiv rectificat scaun supapa

 

2000

13

Instalaţie sudura in puncte

 

30000

14

Maşina de debitat cu disc abraziv

 

2000

15

Echipament incalzire cu gaz

2

250000

16

Instalaţie spălare auto

1

200000

17

Macara pivotanta

2

15000

18

Validatoare bilete

330

550000

19

Cheie pneumatica roti

2

3000

20

Cheie dinamometrica

2

3000

21

Ciocan rotopercutor electric

 

15000

22

Picamar cu motor termic

 

12000

23

Abkant

 

7000

24

Ghilotina

 

6000

25

Placa vibrocompactoare

1

13000

26

Fierăstrău fasonat arbori

 

1500

27

Maşina de şlefuit

2

3000

28

Maşina de spălat industrial

1

6000


29

Pompa transfer ulei

1

6000

30

Pompa submersibila

1

3000

31

Aspirator industrial

2

4000

32

Trusa scule diferite

10

15000

33

Trusa verificat alezaje 50-160mm

2

3000

34

Schela universala 6-7 m

1

2000

35

Balanţa semiautomata lOOKg

1

1500

36

Motogenerator electric

1

4500

37

Ampermetru

1

1500

38

Megohmmetru electronic 2,5KV

1

1500

39

Osciloscop portabil

1

2000

40

Multimetru digital

1

1500

41

Radiotelefon

4

6000

42

Numărător bancnote

2

5000

43

Climatizor

3

7500

44

Copiator

1

7000

45

Calculator

10

44000

46

Imprimanta A3 - A4 (HP5550N cu reţea)

3

39000

47

Upgrade soft Sisteme de Operare Staţii WXP Pro de Lucru

10

5000

48

Licenţe   Soft   Antivirus   Medium Bussines Users

15

5000

 

TOTAL - surse proprii -RON

 

1.869.501

PREŞEDINTE ŞEDINŢA