Hotărârea nr. 499/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA P+1E in GRADINITA P+1E+M, str. Vanatori nr. 55, teren in suprafata de 228 mp, proprietate S.C. TOM SI JERRY JUNIOR S.R.L

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ P+1E în GRĂDINIŢĂ P+1E+M,

str. Vanători nr. 55, teren în suprafaţă de 228 mp,

proprietate S.C. TOM ŞI JERRY JUNIOR S.R.L

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ P+1E în GRĂDINIŢĂ P+1E+M, str. Vanători nr. 55, teren în suprafaţă de 228 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 101156, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 44104 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 28581/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate S.C. TOM ŞI JERRY JUNIOR S.R.L. conform contractului de vânzare - cumpărare  autentificat sub nr. 829/2007 de notar public Bratu Daniel Dumitru.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, S.C. TOM ŞI JERRY JUNIOR S.R.L, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.499/26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 100218/30.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de S.C. TOM ŞI JERRY JUNIOR S.R.L. privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ P+1E în GRĂDINIŢĂ P+1E+M, str. Vanători nr. 55, teren în suprafaţă de 228 mp, proprietate S.C. TOM ŞI JERRY JUNIOR S.R.L.  

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul situat in municipiul Constanţa, în suprafaţă de 228 mp, identificat cu nr. cadastral 101156, conform Încheierii nr. 28581/17.05.2007 eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, înscris în Cartea Funciară a localităţii Constanţa cu nr.44104, este proprietate S.C. TOM ŞI JERRY JUNIOR S.R.L., conform contractului de vanzare cumpărare  autentificat sub nr. 829/15.05.2007 de notar public Bratu Daniel Dumitru.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL 2b a locuinţelor individuale şi colective mici în regim maxim de înălţime P+2E, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului–teren este parţial ocupat cu o construcţie în regim de înălţime P+1+ pod înalt.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 228 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Vanători cu o deschidere de 12,78 m şi la strada Izvor cu o deschidere de 17,91m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune studierea construcţiei existente cu funcţiune- locuinţă, în regim de înălţime P+1+ pod circulabil, în vederea schimbării destinaţiei în grădiniţă, prin amenajare şi schimbare regim de înălţime la P+1+M.Grădiniţa va cuprinde : la parter hol primire, garderobă, sală de curs şi grup sanitar ; la etaj sală de cursuri, birou, sala calculator şi joc şi un grup sanitar ; în mansardă două săli de curs, izolator şi grup sanitar.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = . P+1+M

P.O.T. existent = 53,5 %                     C.U.T. existent = 1,39

P.O.T. propus = 53,5 %                      C.U.T. propus = 1,55

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate                                               - Memoriu justificativ

- Încadrare în zonă                                                      - Certificat urbanism nr. 2306/2007

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       Avize

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30648 /2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Aviz Sanitar nr.2- 9136/2007

- Partiu                                                                        - Aviz Mediu nr. 5580 RP/2007

- Faţade                                                                       - Aviz Comisia de Circulatie nr.1804 A/ /2007

- Fotografii                                                  

                                               

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ P+1E în GRĂDINIŢĂ P+1E+M, str. Vanători nr. 55, teren în suprafaţă de 228 mp, proprietate S.C. TOM ŞI JERRY JUNIOR S.R.L.

                

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                             Elaborat, Antuanela DANCU                                                                                                               

                

 

 


Suprafața terenului

P.O.T. existent 53,5 % C.U.T. existent 1.39

Indici de suprafețe Ac exi Ac pro


122,00 mp 122,00 mp


P.O.T.propus 53,5 %

C.U.T.propus 1.55 Ad exist = 3 18.80 mp ( inclusiv pod) Ad prop = 353,60 mp ( inclusiv

mansarda)


Desenat


REGLEMENTARI


---LIMITA ZONEI STUDIATE

-- LIMITA AMPLASAMENT

-    CONSTRUCȚII EXISTENTE

|-1    CONSTRUCȚII PROPUSE

>    ACCESE LA CONSTRUCȚII

1-1    CIRCULAȚII PIETONALE

I    i    CIRCULAȚII AUTO

—    REGIM DE ÎNĂLȚIME

I-1    SPATII VERZISef Proiect Proiectat

Arh 1 lordache

Arh 1 lordache

Arh I lordache


Bencliciar:SC TOM SI JERRY JIMOR SRL

Adresa Constanta, str Vanatori nr 55


|Sc'L500 Titlu Pr PUX schimbare destinație din

imobil de locuit in grădiniță prin amenajare si modificare regim de înălțime locuința P+ 1 + pod circulabil in imobil P -»• I ■+ mansarda


Data

2(8)7


I itlu Planșa REGLEMENTARI


PL


1