Hotărârea nr. 498/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE si REFUNCTIONALIZARE PARTIALA LOCUINTA PARTER si SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, str. Frunzelor nr.107, teren in suprafata de 396,66 mp, proprietate Fratila Tudorel si Elena

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE şi REFUNCŢIONALIZARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER

şi SPAŢIU ALIMENTAŢIE PUBLICĂ,

str. Frunzelor nr.107, teren in suprafata de 396,66 mp,

proprietate Frăţilă Tudorel şi Elena

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE şi REFUNCŢIONALIZARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER şi SPAŢIU ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, cu asigurarea a 4 locuri de parcare, str. Frunzelor nr.107, teren in suprafata de 396,66 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16762, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54917 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 20083/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Frăţilă Tudorel şi Elena conform contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 10632/1990 de fostul Notariat de Stat, rectificat sub nr. 4041/2006 de notar public Grigore Păun şi contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 5584/1997, rectificat sub nr. 4005/2006  de notar public Mariana Mihăescu, pus la dispoziţia SC LA COCOŞUL ROŞU SRL conform contractului de comodat nr. 401/2001 autentificat de notar public Bratu Daniel Dumitru.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. FRĂŢILĂ TUDOREL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.498/26.10.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 48710 / 12.06.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Frăţilă Tudorel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal EXTINDERE şi REFUNCŢIONALIZARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER şi SPAŢIU ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, str. Frunzelor nr.107, teren in suprafata de 396,66 mp, proprietate Frăţilă Tudorel şi Elena.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16762, este proprietate Frăţilă Tudorel şi Elena conform contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 10632/1990 de fostul Notariat de Stat, rectificat sub nr. 4041/2006 de notar public Grigore Păun şi contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 5584/1997, rectificat sub nr. 4005/2006  de notar public Mariana Mihăescu, pus la dispoziţia SC LA COCOŞUL ROŞU SRL conform contractului de comodat nr. 401/2001 autentificat de notar public Bratu Daniel Dumitru.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile parter care se menţin parţial.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 396,66 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Frunzelor cu o deschidere de 12,82 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea, recompartimentarea şi refuncţionalizarea locuinţei parter existente şi a restaurantului parter existent în conformitate cu normele europene în vigoare. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă şi a altor 2 locuri pe domeniu public, confrom contractului de închiriere nr. 3748/2007.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 78,40 %                   C.U.T. existent = 0,78

P.O.T. propus = 80,25 %                    C.U.T. propus = 0,80

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 328/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30547 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 2628/2007

- Aviz Mediu nr. 1804 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1652/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE şi REFUNCŢIONALIZARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER şi SPAŢIU ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, str. Frunzelor nr.107, teren in suprafata de 396,66 mp, proprietate Frăţilă Tudorel şi Elena.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT       
LIMITATERENULUI AFERENT CE SE EXTINDE SI REÂMEN;

S= 295,00 mp

CONSTRUCȚIE CE SE EXTWTSl i REAMENAJEAZA PLAN |NCADRARE in localitate

LOCUINȚE DIN MATERIALE DURABILE IN STARE FOARTE BUNA

LOCUINȚE SEMIDURABILE IN STARE MEDIOCRA

BARACI SI ANEXE GOSPODĂREȘTI IN STARE REA

TERENURI AFERENTE LOCUINȚELOR

STRĂZI ASFALTATE,

TROTUARE AMENAJATE

PARCAJE


S TEREN =395,00 mp

A.C.(A.D.)existenta = 309,56 mp A.C.(A.D.) desfiintata= 7,45 mp AC.(A.D) extindere =    14,82mp


A.C.(A.D ) totala P.O.T existent P.O.T propus C.U.T. existent C.U.T. propus

= 316,93 mp =    78,40%

=    80,25% ?

=    0,78

= 0,80Beneficiar FRAIiL A IUDORLL SI ELENA

Titlul proiectului ELABORARE PUZ PENTRU

RECOMPARTIMENTARE SI EXTINDERE IN REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER LOCUINȚA SI SPAȚIU COMERCIAL ocalitotea: CONSTANTA,

STR. FRUNZELOR, NR. 107

Pr.

12/210071


Faze

P.U.


Titlul planșei PLAN POSIBILITĂȚI Planst nr DE MOBILARE URBANISTICA

29