Hotărârea nr. 497/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal partial CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8-10E – LOCUINTE cu SPATII COMERCIALE la PARTER, bd. Alexandru Lapusneanu zona Liceului Decebal, teren in suprafata de 764,83 mp, proprietate Chicheanu Constantin si Stefania

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal parţial CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8-10E –  LOCUINŢE cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER,

bd. Alexandru Lăpuşneanu zona Liceului Decebal, teren în suprafaţă de 764,83 mp,

proprietate Chicheanu Constantin şi Ştefania

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal parţial CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8-10E – LOCUINŢE cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, cu asigurarea a 30 locuri de parcare în incintă, bd. Alexandru Lăpuşneanu zona Liceului Decebal, teren în suprafaţă de 764,83 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele: RAJA nr. 378/25576/2006, ROMTELECOM nr.918/2006, RADET nr.  5354/2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18695, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53378 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16852/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Chicheanu Constantin şi Ştefania conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1377/2006 autentificat de notar public Bratu Daniel Dumitru.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CHICHEANU CONSTANTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.497/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 77294 / 13.09.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Chicheanu Constantin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal parţial CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8-10E – LOCUINŢE cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, bd. Alexandru Lăpuşneanu zona Liceului Decebal, teren în suprafaţă de 764,83 mp, proprietate Chicheanu Constantin şi Ştefania.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18695, este proprietate Chicheanu Constantin şi Ştefania conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1377/2006 autentificat de notar public Bratu Daniel Dumitru.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+5-10E, parcaje şi locuri de joacă pentru copii conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 764,83 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Tomis Nord. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Alexandru Lăpuşneanu cu o deschidere de 19,04 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+6-8-10E cu destinaţia de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter. Proiectul propune amenajarea la subsolul clădirii a 16 locuri de parcare şi la nivelul solului a încă 14 locuri de parcare, cu acces din aleea Umbrei.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+10E (34 m).

P.O.T. propus = 33 %             C.U.T. propus = 4,31

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                           - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                  - Certificat urbanism nr. 2155/2006 şi nr. 2211/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500               - Studiu însorire

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Secţiune rampă                                

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 378/25576/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  11060/2006

- ENEL ELECTRICA nr.  1925/2006                        - Aviz Sanitar nr.2- 11565/2006

- ROMTELECOM nr. 918/2006                     - Aviz Mediu nr. 21/2007

- TERMOELECTRICA nr. 3077/2006          - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1891/2007

- RADET nr.  5354/2006                                - Aviz Ministerul Sănătăţii nr. 2607/2006

                                                                        - Aviz Stat Major General nr. D 7097/2006

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal parţial CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6-8-10E – LOCUINŢE cu SPAŢII COMERCIALE la PARTER, bd. Alexandru Lăpuşneanu zona Liceului Decebal, teren în suprafaţă de 764,83 mp, proprietate Chicheanu Constantin şi Ştefania.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT