Hotărârea nr. 495/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+8E - SPATII COMERCIALE si LOCUINTE, str. Oborului nr. 33, teren in suprafata de 1300 mp, proprietate SC CONSAL EDILITARE SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+8E - SPAŢII COMERCIALE şi LOCUINŢE,

str. Oborului nr. 33, teren în suprafaţă de 1300 mp,

proprietate SC CONSAL EDILITARE SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+8E - SPAŢII COMERCIALE şi LOCUINŢE, cu asigurarea a 63 locuri de parcare în incintă, str. Oborului nr. 33, teren în suprafaţă de 1300 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul ROMTELECOM nr.           653 /2007 şi ENEL ELECTRICA nr. 7021939 /2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 100953, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 47018 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 10515/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC CONSAL EDILITARE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 285/2007 autentificat de notar public Borună Chiraţa, cu credit ipotecar EGNAŢIA BANK (ROMÂNIA) SA BUCUREŞTI – SUCURSALA DOMENII.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CONSAL EDILITARE SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR. 495/26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 110672 / 30.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CONSAL EDILITARE SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+8E - SPAŢII COMERCIALE şi LOCUINŢE, str. Oborului nr. 33, teren în suprafaţă de 1300 mp, proprietate SC CONSAL EDILITARE SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 100953, este proprietate SC CONSAL EDILITARE SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 285/2007 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii în urma demolării.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1300 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Oborului cu strada Cibinului cu o deschidere de 20/44 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+D+P+8E cu destinaţia de parcaje la subsol şi demisol, spaţii comerciale la parter şi apartamente la etaje. Proiectul propune asigurarea a 36 locuri de parcare pentru locuinţe şi 27 locuri de parcare pentru spaţiile comerciale.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+D+P+8E.

P.O.T. propus = 48,67 %                    C.U.T. propus = 4,86

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1709/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Plan subsol, demisol şi curte

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 175/17436/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30615 /2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7021939 /2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 7338/2007

- ROMTELECOM nr. 653 /2007                                - Aviz Mediu nr. 4436 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 2326/2007                     

- CONGAZ nr. 7211/2007                                         

- RADET nr. 2052 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL S+D+P+8E - SPAŢII COMERCIALE şi LOCUINŢE, str. Oborului nr. 33, teren în suprafaţă de 1300 mp, proprietate SC CONSAL EDILITARE SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT           LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERITORIULUI AFERENT PROPR.SC CONSAL EDILITARE SRL

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

CONSTRUCȚII PROPUSE

SPATII VERZI

CIRCULATIE-carosabil, trotuare, alei

ACCESE PRINCIPALE IN CLĂDIRI


Arh.COSTANDACHE ALEXANDRU OAR. FILIALA DOBROGEA nr.015/200? TABLOUL NATIONAL AL ARHfTECTILOR si092

Denumirea IMOBIL S+D+P+8E

SPATII COMERCIALEXOCUINTE

Str.Oborului nr.33

Beneficiar: SC CONSAL EDILITARE SRL Localitate :CONSTANTA

Proiect

Nr.

4/2007

Desenat:

Arh. A.COSTANDACHE

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Nr.plan

A2

1 ntocmit:

Arh. A.COSTANDACHE

Data:    2007    Scara:l:500    | Faza:P.U.Z