Hotărârea nr. 494/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE S+P+6E, str. Constantin Bobescu, careu XXII, lot 112, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Mihale Maria

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+6E,

str. Constantin Bobescu, careu XXII, lot 112, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Mihale Maria.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+6E, cu asigurarea a 24 locuri de parcare în incintă, str. Constantin Bobescu, careu XXII, lot 112, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12564, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 36048 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6340/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Mihale Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 558/2004 autentificat de notar public Stamule Daniela.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. MIHALE MARIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.494/26.10.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 109244 / 19.09.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Mihale Maria privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+6E, str. Constantin Bobescu, careu XXII, lot 112, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Mihale Maria.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12564, este proprietate Mihale Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 558/2004 autentificat de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E+M conform HCLM nr. 588/2005.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Constantin Bobescu cu strada Tiberiu Brediceanu cu o deschidere de 33 / 15 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+6E cu destinaţia de locuire colectivă – 24 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 24 locuri de parcare în incintă: 12 la subsol şi 12 la parter.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 1 m de la strada Constantin Bobescu şi 2 m de la strada Tiberiu Brediceanu.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+6E.

P.O.T. propus = 79,84 %                    C.U.T. propus = 5,32

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Plan parcare subsol şi parter                                     - Certificat urbanism nr. 3543/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr.293/34998/S /2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 31027 /2007

- CONGAZ nr. 12339/2007                           

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE S+P+6E, str. Constantin Bobescu, careu XXII, lot 112, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Mihale Maria.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

- SUPRAFAȚA TEREN (conform acte)

500,00 mp

■ SUPRAFAȚA TEREN (conform măsurători)

499,97 mp

-SUPRAFAȚA CONSTRUITA BLOC LOCUINȚE S+P*6E

4C3.80mp

• SUPRAFAȚA DESFASURATA BLOC LOCUITE S+P+6E

28W.00 mp

•P.O.T. propus

00,76%

-C.U.T. propus

5J6


PUZ

PLAN

URBANISTIC

ZONAL


CONSTR. BLOC LOCUINȚE S+P+6 ETAJE

mun. CONSTANTA ZONA COICIU ■ COMPOZITORILOR

CAREU XXII, LOT. 112, STR. X


3. REGLEMENTARIÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000


LEGENDA:


• • • • . LIMITA ZONEI STUDIATE

— -LIMITA TERITORIULUI AFERENT PUZ ;    i • CONSTRUCȚII EXISTENTE CARE SE MENȚIN

f    : -CONSTRUCȚIE PROPUSA- CONTUR SUBSOL

! ■-    : • 1    CONTUR PARTER (ACCES RAMPA HIDRAULICA)

Tîrrm-TT contur etaje

'x; CONSTRUCTl PROVIZORII

--------- -ALINIAMENT PROPUS


NUME


NUME


c..ARK,mmA.


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


SEMNĂTURĂ SCARA: -1/500


TFI    I    • CIRCULAȚII P1ETONALE

!    i    -CIRCULAȚII CAROSABILE

j    j    -SPAȚIUVERDE

▲ -ACCES IN BLOCUL DE LOCUINȚE -ACCES IN PARCAREA AUTO


REFERAT/ EXPERTIZA NR7DATA


MIHALE MARIA


Proiect

Nr.37/20C


Titlu proiect frto$TRUIR^L(tt LttJlNTg -

mun. CONSTANTA zona COICIU COMPOZITORILOR CAREU XXII, LOT 112, STR.X


Faza

P.U2.


joozi


Manșa: REGLEMENTARI