Hotărârea nr. 493/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Alba Iulia nr. 2, teren in suprafata de 300 mp, proprietate Ionita Marcelica

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Alba Iulia nr. 2, teren în suprafaţă de 300 mp,

proprietate Ioniţă Marcelica

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Alba Iulia nr. 2, teren în suprafaţă de 300 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                 Terenul în suprafaţă totală de 300 mp este proprietate Ioniţă Marcelica şi este format din:

-          teren în suprafaţă de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 7253/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 21887 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 11016/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, dobândit conform contractului de partaj voluntar nr. 1793/2001 autentificat de notar public Mariana Tuscali;

-          teren în suprafaţă de 50 mp, identificat cu nr. cadastral 7253/2/2, dobândit conform certificatului de moştenitor nr. 206/2002 şi contractului de partaj voluntar nr. 3941/2002 autentificate de notar public Mariana Tuscali.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. IONIŢĂ MARCELICA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.493/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 65990 / 02.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ioniţă Marcelica privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Alba Iulia nr. 2, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Ioniţă Marcelica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, în suprafaţă totală de 300 mp este proprietate Ioniţă Marcelica şi este format din:

-          teren în suprafaţă de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 7253/1, dobândit conform contractului de partaj voluntar nr. 1793/2001 autentificat de notar public Mariana Tuscali;

-          teren în suprafaţă de 50 mp, identificat cu nr. cadastral 7253/2/2, dobândit conform certificatului de moştenitor nr. 206/2002 şi contractului de partaj voluntar nr. 3941/2002 autentificate de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă care se menţine şi anexe care se vor desfiinţa conform AD nr. 33/2007.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 300 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Achile Sary cu o deschidere de 30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 42,88 %                   C.U.T. existent = 0,43

P.O.T. propus = 56,55 %                    C.U.T. propus = 0,72

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3462/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 7081 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Alba Iulia nr. 2, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Ioniţă Marcelica.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


PLAN UFffiÂNÎSTOC DE DETALIU

OOflfTBUiRE lOOBIItTft P+ E CTfef

LEGENDA

Q Amplasare in localitate ■' 1    • Limita teren studiat

Limite proprietăți 4~ Construcții existente


81E    Construcție propusa

Spatii verzi amenajate

IE    ~~    Parcaje auto

E-    1 *~~3 Alei si trotuare

A    Accese pietonale si carosabile

Inaltimea construcției la cornișa -5,40 m inaltimea totala a construcției -7,00 m S. teren = 300,00 mp S.constr. 41,00 mp S. desf. = 227,86 mp


POT = 56,55 % CUT = 0,72


Cq>*    pierre

SJU.

*


SC. PIERRE CONSTANT)

NR.J13/824/199*

Sef proiect

C. Arh. Gh. Petre

întocmit

C.Arh. Gh. Petre

71

Desenat

Th. Alcx. Petre


1:500

. £>um unire proiect CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E

Data

04/2007

P.U.D

Localitatea: municipiul Constanta, str. Alba Iulia nr 2

beneficiar: IONITA MAJRCELICA

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa A


0