Hotărârea nr. 492/2007

Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO si AMPLASARE REZERVOR GPL, bd. IC Bratianu nr. 61A, teren in suprafata de 1956,35 mp, proprietate Borcea Cristian si Mihaela Mariana, investitie realizata de SC AUTO GAZ TRADING SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO şi AMPLASARE REZERVOR GPL,

bd. IC Brătianu nr. 61A, teren în suprafaţă de 1956,35 mp,

proprietate Borcea Cristian şi Mihaela Mariana,

investiţie realizată de SC AUTO GAZ TRADING SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 26.10.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO şi AMPLASARE REZERVOR GPL, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, bd. IC Brătianu nr. 61A, teren în suprafaţă de 1956,35 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15115, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 49846 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 18346/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Borcea Cristian şi Mihaela Mariana conform contractului de partaj voluntar nr. 3271/2006 autentificat de notar public Anastase George Eugen, închiriat către SC AUTO GAZ TRADING SRL conform contractului de închiriere înregistrat sub nr. 89538/2007 la DGFP.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BORCEA CRISTIAN, SC AUTO GAZ TRADING SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.492/ 26.10.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 111223 / 28.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC AUTO GAZ TRADING SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO şi AMPLASARE REZERVOR GPL, bd. IC Brătianu nr. 61A, teren în suprafaţă de 1956,35 mp, proprietate Borcea Cristian şi Mihaela Mariana, investiţie realizată de SC AUTO GAZ TRADING SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15115, este proprietate Borcea Cristian şi Mihaela Mariana conform contractului de partaj voluntar nr. 3271/2006 autentificat de notar public Anastase George Eugen, închiriat către SC AUTO GAZ TRADING SRL conform contractului de închiriere înregistrat sub nr. 89538/2007 la DGFP.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor productive şi de servicii conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1956,35 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. IC Brătianu cu o deschidere de 30 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de spălătorie auto şi spaţii anexe. Proiectul propune amplasarea unui skid GPL şi asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 12,93 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 12,52 %                    C.U.T. propus = 0,12

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1832/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 238/24724/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30693 /2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7022616/2007                  - Aviz Sanitar nr.2- 11768/2007

- ROMTELECOM nr. 904/2007                                - Aviz Mediu nr. 5758 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 3986/2007                      - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1793/2007

- CONGAZ nr. 9379/2007                                         

- RADET nr. 2511 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO şi AMPLASARE REZERVOR GPL, bd. IC Brătianu nr. 61A, teren în suprafaţă de 1956,35 mp, proprietate Borcea Cristian şi Mihaela Mariana, investiţie realizată de SC AUTO GAZ TRADING SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

P.U.D.


PLAN

URBANISTIC DE DETALIUCONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SI AMPLASARE SKID GPL

A3 REGLEMENTARI

LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE LIMITA TERENULUI STUDIAT

r="- REȚEA ELECTRICA

REGLEMENTARI


CONSTRUCȚIE PROPUSA A SE SUPRAETAJA SI REFATADIZA CAROSABIL

TROTUARE SI ALEI PIETONALE SPATII VERZI CONSTRUCȚII VECINE REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM ACCES IN CLĂDIRE


': S.C. AUTO GAZ TRAOING S.R.L.

Adresa 8-duL I C Bratianu, nr 61A

»<» •

CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SI AMPLASARE SKIO GPL

REGLEMENTARI

FAZA P UD PI. A2