Hotărârea nr. 491/2007

Hotarare privind aprobarea transmiterii RAEDPP a documentatiei tehnice pentru constructia conexa - Spatiu alimentafie publica, aferent obiectivului de investitii „Amenajare pista roleri, skateri, biciclisti si functiuni conexe, in incinta parc Tabacarie, Constanta"


ROMANŢA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii RAEDPP a documentaţiei tehnice pentru construcţia conexa - Spaţiu alimentafie publică, aferent obiectivului de investiţii „Amenajare pistă roleri, skateri, biciclisti şi funcţiuni

conexe, în incintă parc Tăbăcărie, Constanţa"

Consiliul local Municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat privind aprobarea transmiterii RAEDPP a documentaţiei tehnice pentru construcţia conexa - Spaţiu alimentaţie publică, aferent obiectivului de investiţii „Amenajare pistă roleri, skateri, biciclisti şi funcţiuni conexe, în incintă parc Tăbăcărie, Constanţa".

Consultând raportul comun al Direcţiei Tehnic-achiziţii şi Direcţiei Servicii Publice, avizele favorabile ale Comisiei nr. 1 buget-finanţe şi al Comisiei nr.5 juridica;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lh\"b", alin.4, lit„d" şi art.l 15, alin.l, lit."b"din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Se aprobă transmiterea R.A.E.DP.P. a documentaţiei tehnice în etapa Proiect tehnic, Caiete de sarcini. Detalii de execuţie pentru construcţia conexă „Zona de alimentaţie publică", aferentă obiectivului de investiţii „Amenajare pistă roleri, skateri, biciclisti şi funcţiuni conexe", în incintă parc Tăbăcărie, Constanţa";

ART.2 Se împuternicesc Direcţia Tehnic-investiţii şi Direcţia Servicii-Publice din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, să predea şi RAEDPP să primească documentaţia de la art.l, prin proces-verbal de predare-primirc aprobat de ordonatorul principal de credite;

ART.3 Se împuterniceşte R.A.E.D.P.P. să identifice fonduri şi să realizeze construcţia conexă „Zona de alimentaţie publică" cu respectarea documentaţiei de la art.l. După finalizare, construcţia va rămâne în administrarea RAEDPP;

ART.4 După finalizarea lucrărilor aferente întregului obiectiv „Amenajare pistă roleri, skateri, biciclisti şi funcţiuni conexe, în incintă parc Tăbăcărie, Constanţa", se împuternicesc Direcţia Tehnic-investiţii Direcţia Servicii Publice şi Direcţia Patrimoniu, din cadrul Primăriei Constanţa, să predea şi R.A.E.D.P.P. să primească obiectivul de investiţii, în vederea administrării;

ART.5 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnic-achiziţii, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare şi
RAEDPP, în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanţa
Nr. 491/26.10.2007