Hotărârea nr. 490/2007

Hotarare privind aprobarea proiectului, faza studiu de fezabilitate, al obiectivului de investitii "CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STATIUNEA MAMAIA"

                         ROMÂNIA

                       JUDEŢUL CONSTANŢA

                         MUNICIPIUL CONSTANTA

                      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului, faza studiu de fezabilitate, al obiectivului de investiţii "CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STAŢIUNEA MAMAIA"

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea proiectului, faza studiu de fezabilitate, al obiectivului de investiţii ** CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STAŢIUNEA MAMAIA", precum şi studiul de fezabilitate elaborat;

Consultând raportul Direcţiei Tehnic-achiziţii, avizele favorabile ale Comisiei nr. 1 buget finanţe;

Vazand dispoziţiile art 44, alin (I), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor art 36, alin (2), Ht b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,;

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii " CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STAŢIUNEA MAMAIA", conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre:

Valoarea totală a investiţiei este de: 6.493.294 lei, respectiv 1.967.665 euro Din care C+M : 2.017.063 Iei, respectiv   611.231 euro (curs 29.09.07 leuro= 3,301ei).

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnic-achiziţii, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism si Direcţiei Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanta
Nr.490/26.10.2007

 

 


 

                                         ROMÂNIA

   JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA NR. 138810/17.10.07


RAPORT

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STAŢIUNEA MAMAIA"

în strategia generală de dezvoltare durabilă a municipiului Constanţa, susţinerea şi încurajarea turismului a reprezentat o prioritate absolută. In acest sens, principala preocupare a administraţiei publice locale a constituit-o, în paralel cu modernizarea infrastructurii urbane, reabilitarea staţiunii Mamaia, parte integrantă a municipiului şi principalul pol de atracţie turistică din regiune.

în acest sens, Primăria municipiului Constanţa a prevăzut în programul de investiţii pe anul 2007, elaborarea unui studiu de fezabilitate care să trateze realizarea unui produs de turism sportiv şi nautic, respectiv a unui teleschi nautic care să pună în valoare zona din punct de vedere turistic.

Proiectul consta intr-un complex alcătuit dintr-o instalaţie de teleski nautic, care va ti formala dintr-un sitem de cabluri susţinute de stâlpi si va fi insotita de: 2 pasarele de protecţie, pe apa, un ponton cu zona de start (rampa lansare schiori), o clădire amplasata pe malul lacului, in zona pontonului de start, cuprinzind funcţiuni conexe (vinzare cartele, distribuţie echipament, vestiare, grupuri sanitare, cafenea, punct de prim ajutor, garaj barei salvare etc), o cabina de paza precum si diverse amenajări exterioare (de Ia balizare-imprejmuire traseu teleski pina la diverse terase si rampe de acces).

Valoarea totală a investiţiei este de: 6.493.294 lei, respectiv 1.967.665 euro Din care C+M : 2.017.063 lei, respectiv   611.231 euro (curs 29.09.07 leuro= 3,301ei).

Faţă de cele arătate, in temeiul art 44, alin (1), din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, se supune dezbaterii în plenul Consiliului Local al Municipiului Constanţa proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii" CONSTRUIRE TELESKI NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL, STAŢIUNEA MAMAIA"


DIRECŢIA TEHNM:-ACHIZIŢII MARIGMon

SERV. TEHNJC-INVESTIŢII,

CONSILIER TURTOI Mirela