Hotărârea nr. 49/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R A R E

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

 apartin  domeniului privat  al municipiului Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2007;

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 5144 / 2007 ;

             Vazind H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare ;           

            Vazind Dispozitia Primarului nr. 1674 / 2006 si Procesul Verbal nr.4351 / 2007;

            Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 120^7 alin 1, lit. b, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea si completarea legii  Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001

 

H O T A R A S T E:

             Art. 1 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu urmatoarele imobile ( terenuri si cladiri ), conform anexelor 1 –20, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Se indreapta eroarea materiala cuprinsa in anexa 24 din H.C.L.M. nr. 491 / 2006, in sensul ca in loc de “careu G3 lot 27 si 28” se va citi “ careu G3 lot A si B”

            Art. 3  – Se indreapta eroarea materiala cuprinsa in anexa 9 din H.C.L.M. nr. 491 / 2006, in sensul ca in loc de “suprafata 185,45 mp” se va citi “ suprafata 1856 mp”

            Art. 4 – Se indreapta eroarea materiala cuprinsa in pag.44  din H.C.L.M. 109 / 2005,  pentru terenul situat in str. Traian intre bl. A3 si A4, in loc de « suprafata 1213,28 mp » se va citi corect « suprafata 1333,28 mp »

            Art. 5– Se insuseste Procesul Verbal nr. 4351 / 2007 privind valoarea terenurilor, stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Directiei Financiare  si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de  25 consilieri din 27 membri.

 

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

  CONSTANTA,  
 NR.49/30.01.2007

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.. 5144 / 17.01.2007

 

R E F E R A T

Privind completarea si actualizarea inventarul bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

            In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,       in temeiul prevederilor art. 38 alin (2) lit "c" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 286 / 2006 pentru modificarea Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare

 

            Avind in vedere dispozitiile H.C.L.M. nr. 420 / 2001, conform caruia se aproba includerea in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta a tuturor suprafetelor de teren situate pe raza municipiului, care nu sunt detinute cu titlu valabil de catre persoane fizice sau juridice si nu constituie domeniu public.

            Analizand adresele Serviciului Juridic prin care se solicita atribuirea de imobile in natura sau in compensare in baza Legii nr. 10 / 2001.

            Vazind solicitarile de cumparare, conditionate de includerea in inventarul domeniului privat a respectivelor imobile si adresele R.A.E.D.P.P. privind imobile pentru care are contracte de inchiriere dar nu au fost incluse in inventar.

            R.A.E.D.P.P. solicita inregistrarea in inventarul domeniului privat, in completarea anexei 3 a H.C.L.M. nr. 296/ 2001,centralizat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2006, a suprafetelor aferente unor imobile ( teren si constructie ), aflate in administrarea sa.

            Valoarea terenurilor cuprinse in inventar a fost stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006 si transmise prin Procesul Verbal nr.4651 / 2007.

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 - 21, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

 Claudia CEALERA                                                                 Gratiela RUSU 

             

                                                                                     ELABORAT

                                                                                                Daniela GHERLAN    

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE TEREN

RON

OBSERVATII

Teren statiunea Mamaia, Depozit Tabara Nord

Supraf. Teren

82,70 mp

8064,8

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren si constructie Piata Ovidiu nr. 14, bl. B Sfat, sc. A, parter

 

Supraf. Teren

28,15 mp cota indiviza

Supraf. Utila

100,56 mp

 

Valoare teren

2.607,9

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren aleea Egretei, langa bl. AV26

Supraf teren

83 mp

7.527,47

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Vifor Haiducu nr. 30

Supraf. teren

312,93 mp

 

25.939,06

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Stefan cel Mare nr. 65

Nr. Cadastral 20362

Supraf. teren

410,28 mp

 

40.009,99

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Teren aferent S.C. Model S.A.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren sola 108, parcela A1036/6/6

Nr. Cadastral 16667

Supraf. teren

5300 mp

 

294.604,14

Contract schimb aut. nr. 2450 / 2005

Teren propus pentru  depozitare masini uzate

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Statiunea Mamaia, Pizzeria Bueno, zona Dorna

Supraf. teren

650 mp

 

63.387,19

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Rasuri nr. 51

Supraf. teren

37 mp

 

3.355,62

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Adresa Dir. Urbanism nr. 116888 / 2007

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Rasuri nr. 53

Supraf. teren

25 mp

 

2.267,31

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Adresa Dir. Urbanism nr. 116888 / 2007

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Statiunea Mamaia, zona Hotel Scandinavia

Supraf. teren

2765,37 mp

 

269.675,43

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Caraiman

Supraf. teren

600 mp

 

57.341,02

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Suceava, langa bl 5B

Supraf. teren

163,43 mp

 

15.618,74

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Traian, zona B.C.R.

Supraf. teren

145 mp

 

14.140,22

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Remus Opreanu, f.n.

Supraf. teren

149 mp

 

8.460,73

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Remus Opreanu f.n.

Supraf. teren

86,76 mp

 

14.530,29

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren str. Remus Opreanu

Supraf. teren

817,90 mp

 

75.772,56

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren sos. Mangaliei nr. 80A, poligon II

Supraf. teren

2997 mp

 

236.733,59

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren sos. Mangaliei nr. 80A, poligon I

Supraf. teren

9955,90 mp

 

786.418,43

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren sos. Mangaliei nr. 80A, poligon III

Supraf. teren

4189,14 mp

 

330.900,96

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR.49/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

TEREN

RON

OBSERVATII

Teren zona Poarta 1 Port

Supraf. teren

230,40 mp

 

21.344,90

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA