Hotărârea nr. 489/2007

Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la asocierea persoanelor juridice si/sau fizice cu S.C. Conforl Urban S.R.L. cu privire la exploatarea patrimoniului privat al Municipului Constanta

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

                                             HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului referitor la asocierea persoanelor juridice si/sau fizice cu S.C. Conforl Urban S.R.L. cu privire la exploatarea patrimoniului privat al

Municipului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data
de 26.10.2007;

Luând in dezbatere Expunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ştefan

Mazăre nr.                                         Nota de fundamentare nr. 8173 / 18.10.2007 a

S.C. Confort Urban S.R.L., avizul Comisiei nr. 1, avizul Comisiei nr. 3. precum si avizul Comisiei nr. 5;

Având in vedere dispoziţiile din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991. Deciziile Consiliului de
Administraţie  al   S.C.  Confort  Urban
             nr.  68/20.03.2006.  nr.   71/27.06.2006  si  nr.

85/27.04.2007;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2. lit. "c"\ alin.3, lit. "c", alin. 5 lit. "b" si art.l 15, alini. lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aproba regulamentul de aplicare referitor Ia „Asocierea persoanelor juridice si/sau

fizice cu S.C. Confort Urban S.R.L. privind exploatarea patrimoniului privai al municipului

Constanta" conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se imputernicesie S.C. Confort Urban S.R.L. sa incheie. sa urmărească si sa duca la

indeplinire in numele Consiliului Local al Municipiului Constanta, contractele de asociere

privind exploatarea patrimoniului privat al municipiului Constanta .

Art.3. Contractele de asociere incheiate intre persoanele juridice sau fizice si S.C. Confort

Urban  S.R.L.,  se  vor adapta corespunzător dispoziţiilor  hotărârilor de consiliu ce vor

modifica/completa prezenta hotărâre.

Art.4. Contractele de asociere se vor ineheia numai după ce s-a verificat la Direcţia Urbanism

încadrarea in PUG iar la Direcţia Patrimoniu situaţia juridica a terenurilor.

Art.5. începând cu data adoptării prezentei. Hotărârea nr.  252/18.05.2007 a Consiliului Local

al Municipiului Constanta, isi încetează aplicabilitatea.

Art.6. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta

hotărâre Direcţiei Patrimoniu.  Direcţiei Administrarea Domeniului  Public si  Privat, S.C.

Confort Urban S.R.L.Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefectului

Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de un nr.de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                        CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta,
Nr.489/26.10.2007


 


ROMÂNIA                                                                 ANEXA LA HOTĂRÂREA

JUDEŢUL CONSTANTA                                            NR.489/26.10.2007

MUNICIPIULCONSTANTA CONSILIUL LOCAL


RKGl .T.AMENT

referitor la asocierea persoanelor juridice si/ sau fizice cu

S.C. Confort Urban S.R.L. privind exploatarea patrimoniului privat al

Municipului Constanta

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

ART.l. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic si condiţiile de asociere a persoanelor

juridice si/sau persoane fizice cu S.C. Confort Urban S.R.L.privind exploatarea patrimoniului

privat al municipiului Constanta, in vederea desfăşurării unui trafic auto si pietonal conform

legislaţie in vigoare.

ART.2.  In  municipiul  Constanta  datorita  dezvoltărilor  urbanistice  a  agenţilor economici

(amenajări de spatii comerciale, hoteluri, blocuri de locuinţe, spatii alimentaţie publica.etc.),

traficul auto se confrunta in primul  rând cu blocaje generate de insuficienta locurilor de

parcare.participantii in trafic parcandu-si autovehiculele in special pe prima banda de circulaţie

(Bd.Tomis, Bd.Mamaia, Bd Ferdinand). in condiţiile in care staţionarea in aceste zone este

interzisa.

ART.3. Prezentul Regulament va fi adaptat in funcţie de apariţia actelor normative legale in

domeniu si a delegării gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a

domeniului public si privat al Municipiului Constanta, respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor.

parcărilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenada, a jardinierelor precum si al terenurilor din

domeniul public si/sau privat al Municpipiului Constanta, care vor primi destinaţia de pieţe

publice, străzi, trotuare, alei si parcări, in mod direct, către S.C. Confort Urban S.R.L., in

conformitate cu Legea nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

CAP.IL ASOCIEREA PERSOANELOR JURIDICE SI/SAU PERSOANE FIZICE PRIVIND EXPLOATAREA PATRIMONIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ART.4. Tinand cont de geometria tramei stradale precum si de estimările legate de dezvoltările urbanistice care vor avea loc in vederea fluidizării traficului auto si pietonal supunem următorul regulament si forme de asociere de exploatare a patrimoniului municipiului Constanta aflat in gestiune delegata la S.C. Confort Urban S.R.L. :

4.I.Asocierea persoanelor juridice si/sau persoane fizice privind exploatarea patrimoniului privat al municipiului Constanta aflat in gestiune delegata Ia S.C. Confort Urban S.R.L., pentru investiţii noi.

4.2.Asocicrca prin licitaţie a persoanelor juridice cu S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea exploatării spatiilor de parcare situate in Staţiunea Mamaia si municipiul Constanta.

4.1. ASOCIEREA PERSOANELOR JURIDICE SI/SAU PERSOANE FIZICE PRIVIND EXPLOATAREA PATRIMONIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU INVESTIŢII NOI.

4.1.1.In aceasta categorie este inclusa asocierea persoanelor juridice si/sau persoana fizica cu S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea amenajării de parcaje auto subterane si/sau aeriene, in condiţiile in care investitia-constructia care urmează a fi realizata se afla in vecinătatea unei parcări aflata in administrarea S.C. Confort Urban S.R.L.

l


Aceasta asociere are loc in cazul in care persoanele juridice sau persoana fizica care urmează a construi investiţia nu are posibilitatea asigurării locurilor de parcare (conform H.G. nr.525/1996, a Normativului pentru proiecte parcaje de autoturisme in localităţi urbane-indicator P132-93.si a Normativului intern a Primăriei municipiului Constanta. Direcţia Urbanism), pe terenul aflat in proprietate, ta sol sau subteran.

In aceste condiţii daca in vecinătatea proprietăţii persoanelor juridice sau persoanelor fizice exista o parcare amenajata . aflata in administrarea S.C. Confort Urban S.R.L.,persoana juridica sau persoana fizica in baza unui contract de asociere cu S.C. Confort Urban S.R.L. va amenaja pe suprafaţa parcării existente, o parcare subterana sau supraetajata care va fi dotata obligatoriu(cumulat) cu:

-numărul de spatii de parcare existente in parcajul iniţial

-numărul de spatii de parcare necesar amenajării si funcţionarii investiţiei (in funcţie de destinaţia din autorizaţia de construcţie a investiţiei)

-precum si cu un număr echivalent a 10% din numărul de locuri de parcaj iniţial aflat in administrarea S.C. Confort Urban S.R.L.

Ex:     nt = rij+na + ns

in care : ni = numărul total de locuri de parcare de amenajat;

ni= numărul de locuri de parcare aflat iniţial in parcajul învecinat cu proprietatea

agentului economic sau persona fizica : na= numărul de locuri de parcare necesare investiţiei.. ; ns= 10% x ni = numărul de locuri suplimentare ; In cadrul acestei proceduri se vor respecta următoarele dispoziţii:

-investiţia va fi realizata integral de catre agentul economic (din fondurile acestuia inclusiv proiectare, avizare si cai de acces pentru parcarea care urmează a fi amenajata) -P.U.D.ul investiţiei va conţine si proiectul de amenajare al parcării -investitorul va demara lucrarea de amenajare a parcării in cel mult 24 luni de la data semnării contractului de asociere

-după realizarea investiţiei, investitorul va administra locurile de parcare na-necesare funcţionarii investiţiei, iar S.C. Confort Urban S.R.L. va pune la dispoziţie gratuit locatarilor din zonele limitrofe (blocuri.locuintc) spatiile de parcare ni+ns -investitorul va amenaja indicatoare rutiere de semnalizare a parcării -accesul in parcare se va face prin intermediul unui sistem de bariere corelate la un soft, care sa recunoască cartelele de acces ale investitorului si S.C. Confort Urban S.R.L., si care sa informeze optic la exterior participantul la trafic de existenta locurilor de parcare libere.

-parcarea amenajata poate sa prevadă si o suprafaţa de 10-15% din suprafaţa totala pentru servicii comerciale specifice ( spălătorii auto.paza si spatii administrative). -asocierea e valabila pe timpul existentei investiţiei

-n, (nr de locuri de parcare necesare investiţiei) poate fi vândut, in condiţiile paslraraii contractului de asociere de catre noul proprietar

4.1.2. In aceasta categorie este inclusa asocierea persoanelor juridice sau persoane fizice cu S.C.Confort Urban S.R.L. in vederea amenajării de parcaje auto (la sol, subteran sau supraetajata) in condiţiile in care investiţia care urmează a fi realizata se afla in vecinătatea unui teren aparţinând patrimoniului privat al municipiului Constanta

-Aceasta asociere are loc in cazul in care persoana juridica sau persoana fizica care urmează a construi investiţia cu destinaţia specificata in autorizaţia de construire, nu are posibilitatea asigurării locurilor de parcare (conform H.G. 525/1996, a Normativului pentru

2


proiecte parcaje de autoturisme in localităţi urbanc-indicator PI32-93, a Normativului intern a Primăriei municipiului Constanta. Direcţia Urbanism) pe terenul proprietate, la sol sau subteran.

-In aceste condiţii daca in vecinătatea proprietăţii agentului economic sau persoanei fizice se afla un teren aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta, care va primi destinaţia de parcare, persoana juridica in baza unui contract de asociere cu S.C. Confort Urban S.R.L. va amenaja o parcare subterana sau supraetajata care va cuprinde obligatoriu

- numărul de spatii de parcare necesar amenajării investiţiei (in funcţie de destinaţia din autorizaţia de construire).

-precum si un număr echivalent a 20% din numărul de locuri necesare amenajării investiţiei

Ex:nt = na+ns

unde n(= numărul total de locuri de parcare;

iîa = numărul de locuri de parcare necesar funcţionarii investiţiei; ns= numărul de locuri de parcare suplimentar; In cadrul acestei proceduri se vor respecta următoarele dispoziţii:

-investiţia va fi realizata integral de către agentul economic ( din fondurile acestuia)

-P.U.D.investitiei va conţine si proiectul de amenajare a parcării

-după realizarea investiţiei, investitorul   va administra locurile de parcare na-necesare

funcţionarii investiţiei ce urmează a fi construita, iar S.C. Confort Urban S.R.L. va

administra doar ns (locurile de parcare suplimentare).

-investitorul va amenaja indicatoarele rutiere de semnalizare a parcării

-accesul in parcare se va face prin intermediul unui sistem de bariere corelate la un soft,

care sa recunoască cartelele de acces ale investitorului si S.C. Confort Urban S.R.L. si

care sa informe/c optic Ia exterior participantul la trafic de existenta locurilor de parcare

libere

-S.C. Confort Urban S.R.L. poate ceda in administrare investitorului locurile ns (nr. de

locuri de parcare suplimentar)

-parcarea amenajata poate sa prevadă si o suprafaţa de 10-15% din suprafaţa totala pentru

servicii comerciale specifice ( spălătorii auto,pa2a, spatii administrative,ctc.)

-asocierea e valabila pe timpul existentei construcţiei.

-na(nr. de locuri de parcare necesare funcţionarii investiţiei) poale fi vandul in condiţiile

păstrării contractului de asociere de către noul proprietar.

ART.4.2. In aceasta categoric este inclusa asocierea prin licitaţie publica a persoanelor juridice cu S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea exploatării spatiilor de parcare situate in Staţiunea Mamaia si municipiul Constanta.

Aceasta asociere are loc in cazul parcărilor existente amenajate sau care urmează a fi amenajate (in urma unor situaţii impuse de fluidizarea traficului) si care nu se inscriu in Alin. 4.1.1. si 4.1.2.

In urma unor solicitări din partea persoanei juridice, pe una din parcările existente sau pe o suprafaţa de teren aparţinând domeniului privat administrat de către S.C. Confort Urban S.R.L. care impune amenajarea unei parcări in vederea fluidizării traficului. S.C. Confort Urban S.R.L. va scoate la licitaţie publica contractul de asociere in vederea exploatării spaţiului de parcare. Caietul de Sarcini va cuprinde in mod obligatoriu:

-   reabilitarea ( pentru parcajele existente ) conform unui proiect vizat de catre S.C. Confort Urban S.R.L. a carosabilului, iluminatului si marcajelor

-   realizarea de investiţii subterane sau supraetajate daca este necesar.

-   amenajarea unui sistem de taxare software care sa permită administratorului accesul la controlul sistemului de contorizarc

3


-


-   amenajare de sisteme optice de semnalizare legate la softul parcării care sa afişeze starea actuala cu locurile libere si ocupate din parcare

-   amenajarea de sisteme de supraveghere video

-   S.C. Confort Urban S.R.L. va obţine in urma asocierii un cuantum de:

-20% din valoarea incasarilor, pana la recuperarea investiţiei de către persoana juridica -30% din valoarea incasarilor .pana Ia finalizarea contractului (dar nu mai puţin decât valoarea iniţiala incasata de către S.C. Confort Urban S.R.L.pe locaţia existenta   in baza tarifelor de parcare stabilite de către Consiliului de Administraţie)

-   asocierea c valabila pe o perioada de minim 10 ani de la data recuperării investiţiei

-   parcarea care face obiectul asocierii poate sa prevadă si o suprafaţa de 10%-15% din suprafaţa totala pentru servicii comerciale specifice (spălătorii auto. spatii administrat ivc.paza

CAP.IH. RĂSPUNDERI SI SANCŢIUNI

ART.5. încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinara, civila. contravenţionala sau penala, după caz.

CAP.IV. DISPOZIŢII FINALE

ART.6. Contractele de asociere incheiate intre persoanele juridice sau fizice si S.C. Confort

Urban  S.R.L.,  se  vor  adapta  corespunzător  dispoziţiilor  hotărârilor  de  consiliu  ce  vor

modifica/completa prezentul regulament.

ART.7. Prezentul regulament va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Constanta.

■i