Hotărârea nr. 488/2007

Hotarare privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta catre S.C. Confort Urban S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL

                                          HOTĂRÂRE

Privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a

domeniului public si privat al Municipiului Constanta către

S.C. Confort Urban S.R.L.

Consiliul Local Municipal Constanta. întrunit in şedinţa ordinara din data de 26.10.2007;

Luând in dezbatere Adresa S.C Confort Urban S.R.L. nr. 8172/18.10.2007, Expunerea de

motive a d-lui PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE nr. privind delegarea

gestiunii a serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta către S.C. Confort Urban S.R.L., avizul Comisiei nr. I. avizul Comisiei nr. 3 precum si avizul Comisiei nr. 5 ;

Vazand dispoziţiile art. 1. alin. 2. lit. « g », art. 23, alin. 2, lit. « b«, art. 30 - art. 32, art. 50, alin. 4 din Legea nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic ai acesteia, cu modificările si completările ulterioare :

In temeiul prevederilor art. 36. alin. 2, lit. "c" si "d". alin. 5, lit. "a" si lit. "b", alin. 6, lit. "a", pct. 14 si art. 115 alin. 1. lit. "b" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta, respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenada, a jardinierelor precum si al terenurilor din domeniul public si/sau privat al Municpipiului Constanta, care vor primi destinaţia de pieţe publice, străzi, trotuare, alei si parcări, in mod direct, către S.C. Confort Urban S.R.L. Art.2. Contractul de concesiune a domeniului public si privat al Municipiului Constanta, impreuna cu anexele sale (Caietul de sarcini. Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public si privai al Municipiului Constanta. Inventarul bunurilor mobile si imobile. proprietate publica sau privata a Municipiului Constanta, aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta. Procesul verbal de predare - preluare a bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a Municipiului Constanta, aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta) se vor aproba după apariţia actelor normative legale in domeniu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Art.3.Compartimcntul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta
hotărâre Direcţiei Patrimoniu. Direcţiei A.D.P.P.. Direcţiei Gospodărie Comunala, Direcţiei
Financiare, S.C.Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la indeplinire si Prefectului Judeţului
Constanta, spre ştiinţa.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanţa

Nr.488/26.10.2007


S.CCONFORT URBAN S.R.L. PIAŢA OVIDIU NR.9 CONSTANTA

NR. 8172/18.10.2007

Către,

Primăria Municipiului Constanta

Subscrisa, S.C. CONFORT URBAN S.R.L. cu sediul in Piaţa Ovidiu nr. 9, reprezentata prin Director General - Ing. Ion Tonoiu, va aduce la cunoştinţa următoarele :

In baza Legii serviciilor publice de gospodărie comunala nr. 326/2001, prin H.C.L.M. nr. 351/02.10.2001 privind majorarea capitalului social al S.C. Confort Urban S.R.L. si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către S.C. Confort Urban S.R.L. a fost aprobata delegarea străzilor, trotuarelor, aleilor si parcajelor aflate in patrimoniul municipiului Constanta către S.C. Confort Urban S.R.L.

Legea nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, abroga explicit Legea serviciilor publice de gospodărie comunala nr. 326/2001.

In conformitate cu art. 50, alin 4 din Legea nr. 51/2006, in termen de un an de la data intrării in vigoare a legii autorităţile administraţiei publice locale vor proceda la reorganizarea servicii de utilităţi publice.

Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează si se realizează in următoarele modalităţi : gestiune directa sau gestiune delegata.

Gestiunea delegata se poate realiza prin intermediul unor operatori de servicii de utilităţi publice care pot fi societăţi comerciale prestatoare de servicii de utilităţi publice rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut in totalitate sau in parte, in calitate de prorictar, de unităţile administrativ teritoriale.

In conformitate cu art. 31 alin. 5 din Legea nr. 51/2006, in cazul operatorilor serviciilor de utilităţi publice rezultaţi prin reorganizarea pe cale administrativa a fostelor regii autonome de interes local si care au avut in administrare bunuri, activităţi sau servicii de utilităţi publice, delegarea gestiunii serviciului se atribuie in mod direct acestora, prin contract de concesiune, odată cu infrastructura aferenta serviciului.

Având in vedere dispoziţiile art. 1, alin. 2, lit. « f» si « g », art. 23, art. 30 -art. 32, art. 50, alin. 4 din Legea nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice este necesara si oportuna delegarea către S.C. Confort Urban S.R.L. a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta, respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenada, a jardinierelor precum si al terenurilor din domeniul public si/sau privat al Municpipiului Constanta, care vor primi destinaţia de pieţe publice (mai puţin cele agroalimentarc), străzi, trotuare, alei si parcări.


Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, documentaţia privind privind organizarea si derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează in conformitate cu legislaţia specifica fiecărui tip de contract Caietele de sarcini si criteriile de selecţie se elaborează si se aproba de autorităţile administraţiei publice locale, pe baza caietelor de sarcini - cadru si a criteriilor de selecţie - cadru elaborate de autorităţile de reglementare competernte.

Contractul de concesiune a domeniului public si privat al Municipiului Constanta, respectiv al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor, fântânilor arteziene, aleilor de promenada, a jardinierelor precum si al terenurilor din domeniul public si/sau privat al Municpipiului Constanta, care vor primi destinaţia de pieţe publice (mai puţin cele agroalimentare), străzi, trotuare, alei si parcări, impreuna cu anexele sale (Caietul de sarcini. Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta, Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a Municipiului Constanta, aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta, Procesul verbal de predare - preluare a bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a Municipiului Constanta, aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Constanta) va fi aprobat după apariţia actelor normative legale in domeniu.

Având in vedere cele menţionate anterior, va rugam dispuneţi.

DIRECTOR GENERAL

ING. ION TONOIU