Hotărârea nr. 487/2007

Hotarare privind subventionarea deficitului rezultat din administrarea locuintelor destinate inchirierii, construite de ANL

ROMANIA
 JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

HOTĂRÂRE

Privind subvenţionarea deficitului rezultat din administrarea

locuinţelor destinate închirierii, construite de ANL

Consiliul Local Municipal Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2007

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe, precum şi

REFERATUL nr. 9739 / 15.10.2007 al conducerii Regiei Autonome ale Domeniului Public si Privat" Constanţa,

Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 486/decembrie 2006 privind Bugetul de Stat pe anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârilor Consiliului Local Municipal Constanţa nr. 493/2002, 561/2002, 17/2003, 409/2003, 230/2004, 565/2004, 113/2005, 310/2005, 311/2005, 458/2005, 459/2005, 621/2005, 652/2005, 391/2006, 392/2006 de dare în administrare Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa a locuinţelor destinate închirierii, construite de ANL, a Legii nr. 571 / 2003 cu modificările ulterioare (Codul Fiscal), a Legii 15 / 1990 cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.l 15, alin. 1, lit. b din Legea nr. 235/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată :

HOTĂRĂŞTE

ART. I Se aprobă suma de 200.000 RON reprezentând subvenţie pentru acoperirrea deficitului
rezultat din administrarea locuinţelor'destinate închirierii, construite de ANL.

ART. 2 Eventualele cheltuieli suplimentare de administrare, reparaţii şi întreţinere care intră în sarcina proprietarului conform Legii 114 / 1996, vor fi suportate de la bugetul local pe bază de note de fundamentare şi devize de lucrări prezentate.


ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa şi Direcţiei Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELAENACHE

NR.487/26.10.2007


REGIA AUTONOMA „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT"

B-DUL 1 MAINR.21, BL.H18, PARTER

CONSTANTA

nr

REFERAT

PRIVIND SUBVENŢIONAREA DEFICITULUI REZULTAT

DIN ADMINISTRAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII,

CONSTRUITE DE ANL

Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Constanţa a fost înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 332/1996, având ca obiect de activitate administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa (clădiri şi terenuri).

în acest sens, prin Hotărârile Consiliului Local Municipal nr. 493/2002, 561/2002, 17/2003, 409/2003, 230/2004, 565/2004, 113/2005, 310/2005, 311/2005, 458/2005, 459/2005, 621/2005, 652/2005, 391/2006, 392/2006, Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa a primit în administrare blocuri construite de ANL cu destinaţia locuinţă cu chirie pentru tineri căsătoriţi, conform Legii nr. 152/1998 cu modificările şi completările ulterioare

Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, realizate în condiţiile Legii nr. 152/1998, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice (articolul 6, aliniatul 2).

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa, în conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin Regulamentul de funcţionare - închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă - a procedat la încheierea contractelor de închiriere pentru spaţiile de locuit din blocurile menţionate mai sus, pe o perioadă de 5 ani, cadrul general de reglementare a închirierii acestor locuinţe fiind asigurat de Legea nr. 114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare, de capitolul III articolul 31 şi articolul 32 din Normele Metodologice de Aplicare şi de Ordonanţa Guvernului nr. 40/1999, articolul 26, aliniatul 1 şi aliniatul 2 :


 

,. chiriile pentru locuinţe care aparţin domeniului public sau privai al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia (...) se calculează pornindu-se de la un tarif de bază lunar" (art. 27, aliniatul 1 şi aliniatul 2).

Articolul 27, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/1999 care prevede că tariful de bază lunar al chiriei (lei/m2) se actualizează în funcţie de rata anuală a inflaţiei, prin Hotărâre a Guvernului, nană la data de 31 ianuarie a fiecărui an. nu a fost pus în aplicare până la această dată, nivelul tarifelor rămânând la nivelul anului 1999

însă, nivelul impozitelor pe clădiri şi terenuri s-a majorat anual conform Hotărârilor Consiliului Local Municipal Constanţa şi a legislaţiei în vigoare

Anexăm tabelele cu sumele reprezentând veniturile ce se vor obţine pe anul 2007 prin închirierea locuinţelor construite de ANL, precum şi cheltuielile ocazionate de plata impozitului anual pe clădirile şi terenurile aferente.

Din anexa nr. 1 rezultă că impozitul aferent anului 2007 în valoare de 225.502
RON           pe care îl va achita Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat"

Constanţa este mai mare decât veniturile obţinute prin închiriere în valoare de        31.423 RON cu suma de      194.079 RON    .

Anexa nr. 2 cuprinde blocurile ANL aflate în administrarea Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa, pentru care nu s-au transmis valorile de inventar conform Proceselor Verbale de Recepţie Finală.

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa, în calitate

de administrator al domeniului public şi privat, are obligaţia de a achita impozitul pe clădiri şi

terenuri, conform Legii nr. 571/2003, titlul DC, cap. II, art. 249, alin.3 şi cap. III, art 256, alin. 3 :

„pentru clădirile şi terenurile proprietate publica sau privată a statului ori a

unităţilor administrativ-teritoriale (...) date in administrare (...) impozitul pe clădiţi şi

terenuri reprezintă sarcina fiscală a (...) titularilor dreptului de administrare... "

precum şi de a achita către Consiliul Local Constanţa contravaloarea a 50% din chiria încasată

conform Legii 213/1998, art. 16, alin.2 - „în cazul in care contractul de închiriere se încheie de

către titularul dreptului de aministrare (Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi

Privat" Constanţa), acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă parte de 20-50% stabilita

după caz (respectiv 50%)" prin Hotărâre a Consiliului Local


Având în vedere cele de mai sus. Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa nu are sursele necesare acoperirii deficitului rezultat ca diferenţă între nivelul încasărilor şi impozitul de achitat pe anul 2007.

In acest caz, vă solicităm subvenţionarea de le Bugetul Local a acestui deficit în valoare de 194.079 RON deficit ce se va modifica prin majorare, urmare a comunicării valorilor de inventar a blocurilor ANL, la încheierea proceselor verbale de recepţie finală de către Serviciul Tehnic Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa. Cererea Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa de subvenţionare a cestui deficit are ca bază legală Legea nr. 15/1990 republicată, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale, art 9 :

„Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subvenţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare. Subvenţiile se acorda şi se administrează de guvern sau de organe/e loca/e ale administraţiei de stat, după caz, în limitele fondurilor prevăzute în bugetele acestora şi pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate."

Eventualele cheltuieli de administrare, reparaţii şi întreţinere care intră în sarcina proprietarului, conform Legii 114/1996 republicată vor fi suportate de la bugetul local în baza devizelor de lucrări prezentate.

Director General,

 

Radu Babus

 

 

                                                                       Director Economic,

                                                BOBE CARMEN LĂCRĂMIOARA


SITUAŢIA

Veniturilor si cheltuielior aferente blocurilor ANL pentru care s-a aprobat subvenţie

conform HCLM 69/11.02.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumire bloc

Zona

Valoare inventar

Suprafaţa teren

liber

Impozit achitat

Chirii incasate

Deficit subvenţie

MP

Tarif

Clădiri

Teren

190

Total

6 309

TOTAL

50,00%

1

CS1

A

407 958,00          220        0,8618

6119

6 424,08

3 212,04

3 096,96

2

OBS

C

1 522 904.00            733          0,4396

22 844

322!     23166

4 516,08

2 258.04     20 907,96

3 4

OB9

1 515 354.00            734          0,4396

22 730

323;     23 053

4 516,08

2 258,04.     20 794,96

OB1

 

1 682 858.18

 

 

25 243

0

25 243

4 510,20

2 255,10!     22987,90

5

OB2

 

1 698 799,85

 

 

25 482

0

25 482

4 510,20

2 255,101     23 226,90

6

FZ12A

 

1 950 842,40

 

 

29 263

0

29 263

9 313,80

4 656.90

24 606,10

7

FZ28A

 

1 847 817.43

 

 

27 717

0

27 717

9 310,80

4 655.40

23 061,60

8

K1A

 

2 147 186.00

 

 

32 208

0

32 208

9 871,44

4 935.72

27 272.28

9

K2A

 

2 204 064,00

 

 

33 061                0

33 061

9 872,64

4 936,32

28 124.68

 

TOTAL RON

 

14 977 784

 

 

224 667

 

62 845,32

31 422,66

194 079.34


 


 


                   Director General,

                 Radu Babus

                                                                                                               Director Economic,

                                                                                                          Bobe Carmen  Lăcrămioara